Обяви и съобщения

Съобщение на Държавен вестник бр. 52 от 08.07.2016 г.

Обяви и съобщения | 19.07.2016

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план-парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура, представляваща изместване трасетата на въздушни елпроводи – СрН 20 кV и НН 220 V в имоти с идентификатори 07257.52.112 и 07257.501.714, по КККР на с. Българево, община Каварна, област Добрич. Проектът се намира в отдел...

Обявление на Заповед № 693/13.07.2016 г

Обяви и съобщения | 13.07.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 693/13.07.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 35064.202.5 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.