Обяви и съобщения

Съобщение до Жоро Иванов

Обяви и съобщения | 17.09.2020

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на Жоро Иванов, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35746.501.459 по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, представляващ УПИ XIII-42 и УПИ II-42, кв. 11...

Съобщение до Димитрина Кръстева

Обяви и съобщения | 17.09.2020

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на Димитрина Кръстева, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35746.501.571 и 35746.501.572  по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, представляващ УПИ...

Съобщение до Славчо Дошев

Обяви и съобщения | 17.09.2020

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на Славчо Дошев, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35746.501.459 по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, представляващ УПИ XIII-42 и УПИ II-42, кв. 11...

Обявление за издадена Заповед № 839/17.09.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 17.09.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 839/17.09.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ VII -3093 и УПИ VI-3094, кв. 178 по регулационния план  на гр. Каварна, общ. Каварна, изразяващо се в обединяване...

Обявление за издадена Заповед № 836/16.09.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 17.09.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 836/16.09.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ XI -6, кв. 2 по регулационния план на с. Селце, общ. Каварна, изразяващо се в разделянето му на 8 (осем) нови УПИ ,...

Обявление за издадена Заповед № 820/10.09.2020 г.

Обяви и съобщения | 11.09.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 820/10.09.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване  за ПИ 35064.500.809 и ПИ 35064.500.817 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна.  

Обявление за издадена Заповед № 804/03.09.2020 г.

Обяви и съобщения | 08.09.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 804/03.09.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация  за УПИ III, кв. 22а (ПИ 72693.501.310) по регулационния план с.Топола,  с цел осигуряване достъп до УПИ VII, кв.22а и...

Община Kаварна със Заповед № 785/28.08.2020 г. обявява публичен търг с явно наддаване на 17.09.2020 год. от 14:30 часа в заседателната зала на Община Каварна, първи етаж

Обяви и съобщения | 28.08.2020

за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.9871 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, девет, осем, седем, едно) по КККР на гр. Каварна, с площ от 500 кв.м. (петстотин квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско жилищно застрояване (до 10 м)., представляващ УПИ XIX, кв.68, при съседи: 35064.501.9651,...

Община Каварна със Заповед № 785/28.08.2020 г. обявява публичен търг с явно наддаване на 17.09.2020 год. от 15:00 часа в заседателната зала на Община Каварна, първи етаж

Обяви и съобщения | 28.08.2020

за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.4358 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, четири, три, пет, осем) по КККР на гр. Каварна, с площ от 349 кв.м. (триста четиридесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м)., представляващ УПИ III в кв. 210 по действащ ПУП на гр....

Община Каварна със Заповед №789/28.08.2020 г. обявява публичен търг с явно наддаване на 17.09.2020 год. от 14:45 часа в заседателната зала на Община Каварна, първи етаж

Обяви и съобщения | 28.08.2020

за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.4357 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, четири, три, пет, седем) по КККР на гр. Каварна, с площ от 510 кв.м. (петстотин и десет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м)., представляващ УПИ XIII в кв. 210 по действащ ПУП на гр....