Обяви и съобщения

Публичен търг с явно наддаване на 27.11.2020 г. от 14.15 часа

Обяви и съобщения | 16.11.2020

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 27.11.2020 г. от 14.15 часа в заседателната зала на първи етаж на Община Каварна   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на терен, петно № 46 в гр. Каварна, по схема за разполагане на павилион по чл. 56 от ЗУТ, в поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор 35064.501.2342 по КККР на гр. Каварна (в съседство с ул....

Публичен търг с явно наддаване на 27.11.2020 г. от 14.00 часа

Обяви и съобщения | 16.11.2020

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 27.11.2020г. от 14.00 часа в заседателната зала на първи етаж на Община Каварна   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на терен, петно № 11 в гр. Каварна, по схема за разполагане на павилион по чл. 56 от ЗУТ, в поземлен имот с идентификатор 35064.501.3030 по КККР на гр. Каварна (парка срещу ОУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“) с площ от 90,00кв.м., за...

Обявление за издадена Заповед № 1029/11.11.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 13.11.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1029/11.11.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработено изменение на регулационния план на с. Поручик Чунчево, общ. Каварна, обл. Добрич., предвиждащ разделянето на УПИ II , кв.7, отреден за ПИ 57861.501.9528 по КККР на с. Поручик Чунчево, общ. Каварна,...

Обявление за издадена Заповед № 1027/11.11.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 13.11.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1027/11.11.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработено изменение на регулационния план на с. Камен бряг, общ. Каварна, обл. Добрич, предвиждащо урегулирането на Пи 35746.501.690 и ПИ 35746.501.691 по КККР на с. Камен бряг, общ. Каварна по имотни граници,...

Обявление за издадена Заповед № 1026/11.11.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 13.11.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 1026/11.11.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ I, кв.25´, по регулационния план за СО „Топола“, с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич.

Обявление за издадена Заповед № 970/28.10.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 12.11.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 970/28.10.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработено изменение на регулационния план на с. Божурец, общ. Каварна, предвиждащо урегулирането на ПИ 05009.501.142 по КККР на с. Божурец, общ. Каварна, по имотни граници, посредством изменение на...

Обявление за издадена Заповед № 953/22.10.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 23.10.2020

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 953/22.10.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР), предвиждащ урегулиране на ПИ 07257.501.277 по КККР на с. Българево, общ. Каварна.  

Съобщение за организирана работна среща с представители на „Водоснабдяване и канализация“ АД

Обяви и съобщения | 20.10.2020

Във връзка с организирана работна среща с представители на „Водоснабдяване и канализация“ АД, Община Каварна кани всички заинтересовани граждани да присъстват на 27.10.2020 г. от 12:00 часа в заседателната зала на общинския съвет, ет.1 в сградата на Община Каварна. С оглед обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на Министерството на здравеопазването, заетостта в...

Обявление за издадена Заповед № 925/13.10.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 14.10.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 925/13.10.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) предвиждащ обединяване на УПИ III и УПИ VI, кв.84 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна.

Съобщение до всички заинтересовани лица за определяне на размера на обезщетение на собствениците на имоти в землищата на с. Божурец, с. Селце и гр. Каварна, които попадат в сервитута на обект: „Нова въздушна електропроводна линия 110 kV п/ст „Варна север“ до п/ст „Каварна“

Обяви и съобщения | 14.10.2020

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административно-процесуалния кодекс, съобщава на всички заинтересовани лица, че комисия назначена със Заповед № 876/28.09.2020г., във връзка с постъпило в Общинска администрация Каварна заявление с вх. № РД-15-2326/27.08.2020 г. от Електроенергиен системен оператор ЕАД, е определила размера на обезщетение на собствениците на имоти в землищата на с. Божурец,...