Обяви и съобщения

Публичен търг с явно наддаване на 12.11.2021 год. от 14.00 часа

Обяви и съобщения | 25.10.2021

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 12.11.2021 год. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Каварна, етаж първи ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ съгласно заповед № 938 /22.10.2021 г. на кмета на община Каварна, за отдаване под наем на земеделска земя – лозя от ОПФ с обща площ от 23,769 дка в землището на гр.Каварна: Поземлен имот с идентификатор ПИ 35064.122.3 по КККР на гр. Каварна, местност...

Публичен търг с явно наддаване на 11.11.2021 год. от 14.00 часа

Обяви и съобщения | 25.10.2021

ОБЩИНА КАВАРНА със Заповед № 937/22.10.2021г. обявява на 11.11.2021 год. от 14.00 часа  в заседателна зала на Община Каварна, етаж първи ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА № Наименование №/модел Нач. тръжна цена на бр. Депозитна вноска   Бройки от...

Публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи (МПС) - частна общинска собственост на 10.11.2021 год. от 14:00 часа

Обяви и съобщения | 25.10.2021

ОБЩИНА КАВАРНА Със Заповед 931/19.10.2021 г. обявява търг на 10.11.2021 год. от 14:00 часа в заседателната залата на Община Каварна на първи етаж ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на вещи (МПС) - частна общинска собственост. Обект на търга са: № Наименование Марка Модел Начална тръжна...

Съобщение

Обяви и съобщения | 22.10.2021

Общинска администрация Каварна уведомява жителите на гр. Каварна, че поради извършване на присъединяване на новоизграждащ се водопровод по ул. "Цар Калоян" в гр. Каварна временно ще бъде прекъснато водоподаването от 8:00 часа до 17:00 часа на 25.10.2021 г. на абонатите южно от ул. "България" (ниска зона на града).

Обявление за издадена Заповед № 923/15.10.2021 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 19.10.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 923/15.10.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ V, в кв. 33 по РП на СО „Топола“, с. Топола, община Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 922/15.10.2021 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 15.10.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 922/15.10.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План - схема /ПС/ за „Външно кабелно електрозахранване от ТП ССТ до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 35064.501.1483, ул. „Добротица“,...

Обявление за взето Решение № 272/10.05.2021 г. на Общински съвет - Каварна

Обяви и съобщения | 15.10.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че с  Решение № 272/10.05.2021 г. на Общински съвет - Каварна се одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за улична регулация  /ИПУР/ на гр. Каварна, в обхват О.Т. 1236 до О.Т. 1246.

Обявление за издадена Заповед № 887/08.10.2021 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 12.10.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 887/11.10.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ за ПИ 07257.501.60, по КК и КР на с. Българево, община Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 884/08.10.2021 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 11.10.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 884/08.10.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за ПИ 07257.501.631, по КК и КР на с. Българево, община Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 883/08.10.2021 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 11.10.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 883/08.10.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ ХVII820 и УПИ XVIII1398, по плана на гр. Каварна, община Каварна.