Обяви и съобщения

Публичен търг с явно наддаване на 17.08.2021 год. от 14:00 часа

Обяви и съобщения | 22.07.2021

ОБЩИНА КАВАРНА със Заповед № 642/20.07.2021 г. обявява на 17.08.2021 год. от 14:15 часа в Заседателната зала на Община Каварна на първи етаж ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на общински Поземлен имот с идентификатор 35064.501.4401 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, четири, четири, нула, едно) по КККР на гр. Каварна, с площ от 586 кв.м. (петстотин осемдесет и...

Публичен търг с явно наддаване на 17.08.2021 год. от 14:00 часа

Обяви и съобщения | 22.07.2021

ОБЩИНА КАВАРНА със Заповед № 643/20.07.2021 г. обявява на 17.08.2021 год. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Каварна на първи етаж ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.9849 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, девет, осем, четири, девет) по КККР на гр. Каварна, с площ от 456 кв.м. (четиристотин петдесет и...

Съобщение до наследниците на Иван Ангелов Иванов

Обяви и съобщения | 21.07.2021

Валидно от дата 22.07.2021 г. До дата 28.07.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ Община Каварна, на основание чл. 18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 57а, ал. (2) от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на: ДИМИТРИЧКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА; ВИРГИНИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА; МИЛИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА, всички те с адрес гр....

Обявление за взето Решение № 309/29.06.2021 г. на Общински съвет - Каварна

Обяви и съобщения | 21.07.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че с Решение № 309/29.06.2021 г. на Общински съвет - Каварна се разрешава изграждане на захранващ водопровод в общински имоти : ПИ 35064.38.98 – местен път и ПИ 35064.41.166, 35064.115.27, 35064.39.87 – полски пътища, достигащ до ПИ 35064.118.42 – за винарска изба по КККР на гр. Каварна,...

Обявление за взето Решение № 308/29.06.2021 г. на Общински съвет - Каварна

Обяви и съобщения | 21.07.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че с Решение № 308/29.06.2021 г. на Общински съвет - Каварна се разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI и XVII XIX в кв .101 по плана за регулация на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич.

Обявление за взето Решение № 307/29.06.2021 г. на Общински съвет - Каварна

Обяви и съобщения | 21.07.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че с Решение № 307/29.06.2021 г. на Общински съвет - Каварна се разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за създаване на два нови самостоятелни УПИ в кв. 73 по плана за регулация на с. Българево, община Каварна в обхвата на ПИ с...

Обявление за издадена Заповед № 634/14.07.2021 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 16.07.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 634/14.07.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ XVIII259 , кв. 55 по плана на СО „Топола“, община Каварна.

Съобщение до Марк Кевин Дейвис

Обяви и съобщения | 09.07.2021

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Марк Кевин Дейвис, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 072257.501.1041   по КККР на с. Българево, община Каварна, област Добрич), че е изработен проект...

Съобщение до Галина Алиева

Обяви и съобщения | 09.07.2021

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Галина Алиева, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2,т.2  и  т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35064.501.2024   по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич), че е...

Съобщение до Андрей Ангелов

Обяви и съобщения | 09.07.2021

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Андрей Ангелов, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2,т.2  и  т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35064.501.2569   по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич), че е...