Обяви и съобщения

Съобщение до неизвестни лица

Обяви и съобщения | 11.05.2021

Валидно от дата 12.05.2021 г. До дата 18.05.2021 г.    СЪОБЩЕНИЕ ДО НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА Община Каварна, на основание чл. 18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 57а, ал. (3) от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА, в качеството им на собственици на 2 броя фургони,  1 метален контейнер, 1 склад и 1 барака, поставени в имоти с...

Обявление за издадена Заповед № 330/27.04.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 27.04.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 330/27.04.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ)  за ПИ с идентификатор 62092.38.2 по КК и КР на с. Раковски, общ. Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 325/27.04.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 27.04.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 325/27.04.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ)  за ПИ с идентификатор 35064.500.1073 по КК и КР на гр. Каварна, общ. Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 324/27.04.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 27.04.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 324/27.04.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация в частта за УПИ VII-2025, кв. 78 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, обл.Добрич.

Съобщение до Димитрина Димитрова Кръстева

Обяви и съобщения | 23.04.2021

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Димитрина Димитрова Кръстева, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) (собственик на имот с идентификатор 35746.501.571 и 35746.501.572  по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, представляващ УПИ ХІХ-29,203 кв. 10 по...

Съобщение до Жоро Георгиев Иванов

Обяви и съобщения | 23.04.2021

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Жоро Георгиев Иванов, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) (собственик на имот с идентификатор 35746.501.459  по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, представляващ УПИ ХІІІ-42 и УПИ ІІ-42  кв. 11 по регулационния...

Съобщение до Славчо Дошев Дошев

Обяви и съобщения | 23.04.2021

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Славчо Дошев Дошев, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) (собственик на имот с идентификатор 35746.501.459  по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, представляващ УПИ ХІІІ-42 и УПИ ІІ-42  кв. 11 по регулационния...

Обявление за издадена Заповед № 310/22.04.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 22.04.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 310/22.04.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за УПИ I, кв. 30, стопански двор с. Вранино, общ. Каварна, представляващ имот с идентификатор 12173.501.308 по...

Публичен търг с явно наддаване на 14.05.2021 г. от 14.00 часа

Обяви и съобщения | 16.04.2021

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 14.05.2021 г. от 14.00 часа в заседателната зала на втори етаж на Община Каварна  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 35064.501.2409 по КККР на гр. Каварна, с площ 4364 кв.м ведно с построените в него: сграда с идентификатор 35064.501.2409.1 по КККР на гр.Каварна, с...

Публичен търг с явно наддаване на 13.05.2021 година от 13.45 часа

Обяви и съобщения | 16.04.2021

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 13.05.2021 година от 13.45 часа в залата на Община Каварна на втори етаж, стая № 209, за отдаване под наем на основание заповед № 292/15.04.2021 г. на кмета на община Каварна на земеделска земя от ОПФ, в землището на гр. Каварна за срок от три стопански години – 2021 г./2022г., 2022 г./2023 г. и 2023г./2024 г. до прибиране на...