Административни услуги

2878-Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

21.01.2020

Необходими документи: 1. Молба-декларация за обстоятелствена проверка издадена от нотариус 2. Скица актуална от КККР 3. Удостоверение за наследници/при нужда/ 4. Документ за собственост Срок за предоставяне: 30 дни Цена на услугата: Обикновена - 20,00 лв. Бърза - 30,00 лв. Експресна - 40,00 лв.  

5003-Заявление на основание чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ за разглеждане на инвестиционни проекти на експертен съвет

20.06.2019

Необходими документи: 1. Заявление по образец 2. Документ за собственост (ОПС) 3. Виза за проектиране  4. Три копия от инвестиционния проект, а именно: а/ АС част б/ СК част в/ В и К част г/ Ел  д/ ОВК  е/ част Геодезия  ж/ част ПБЗ з/ Геология /ИГП/ и/ Технология к/ Статически изчисления л/ озеленяване м/ част ЕЕ н/ Оценка за...

2044-Предварително съгласие за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура

16.08.2018

Необходими документи: - Искане свободен текст - Скица-ситуация на трасето на обекта - Копие от ПУП/ПП за трасето на обекта - Списък на засегнатите имоти от ПУП/ПП - Пълномощно /при необходимост/ Срок за предоставяне: След влизане в сила на Решение на Общински съвет Цена на услугата: Безплатна

1988-Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

16.08.2018

Необходими документи: 1.Искане свободен текст 2. Скица актуална от КККР 3. Удостоверение за наследници/при нужда/ 4. Документ за собственост  Срок за предоставяне: 30 дни Такса на услугата: Безплатна

2005-Учредяване на право на прокарване през общински имот със заповед

26.07.2018

Необходими документи: - Искане за издаване на заповед за учредяване право на прокарване по улици, тротоари и други площи публична общинска собственост по образец - Скица-ситуация на трасето на обекта. - Копие от ПУП/ПП за трасето на обекта. - Списък на засегнатите имоти от ПУП/ПП - Пълномощно /при необходимост/ Срок за предоставяне: 30 дни Такса на услугата: За услугата се...

2095-Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

26.07.2018

Заявяване на услугата 1.Искане свободен текст 2.удостоверение за наследници при необходимост Срок за предоставяне: 7 дни Цена на услугата: 1 лев на страница

2081-Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

26.07.2018

Необходими документи: 1.Искане свободен текст 2. Скица актуална от КККР 3. Удостоверение за наследници/при нужда/ 4. Документ за собственост  Срок за предоставяне: 7 дни Цена на услугата: За услугата се заплаща фиксирана цена в зависимост от вида: За обикновена услуга 5 лв. За бърза услуга 7 лв. За експресна услуга 10 лв.

2059-Издаване на заповед за изземване на имот

26.07.2018

Заявяване на услугата 1. Заявление от собственик свободен текст 2. Документи, доказващи собствеността 3. Актуална скица на претендирания имот, издаден от СГКК; 4. Удостоверение за наследници (при необходимост); 5. Нотариално заверено пълномощно (при необходимост). Срок за предоставяне: 30 дни Цена на услугата: Безплатна

2021-Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

26.07.2018

Необходими документи: 1.Искане по образец 2.Копие от скици на имотите по КККР 2.Документ за собственост- нотариални актове или други. 3. Пълномощно. 4.Удостоверение за наследници Срок за предоставяне: 7 дни Цена на услугата: За услугата се заплаща фиксирана цена в зависимост от вида: За обикновена услуга 5 лв. За бърза услуга 7 лв. За експресна услуга 10 лв. Изтегли...

2118-Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

18.08.2017

Необходими документи: - Заявление по образец - Протокол от проведено общо събрание на етажната собственост Срок за предоставяне: 14 дни  Такса на услугата: Безплатна Изтегли образец