УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Пасища и мери

Разпределение на пасища, мери и ливади (ПМЛ) от ОПФ и ДПФ- чл.37и от ЗСПЗЗ

• Правоимащи лица – на собственици или позватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни , регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, с регистрирани животни, които нямат данъчни задължения , както и към Държавен фонд „Земеделие”, държавния поземлен фонд , общинския поземлен фонд и за земите по чл.37в, ал.3, т.2(бели петна).

• Цена – определена по пазарен механизъм.

• Имоти – обявяват се в срок до 1 март на календарната година по категории. Разпределението е за следващата стопанска година.

- от ОПФ – общинският съвет определя с решение ПМЛ за общо и индивидуално ползване. Обявява се списъкът с имоти за индивидуално ползване.

- от ДПФ – определени със заповед на министъра на земеделието и храните

- обявяване – на публични места, на интернет страницата

• Норми: пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите , които имат регистриране животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади:

- до 15 дка за 1ЖЕ в имоти от І до VІІІ категория

- до 30 дка за 1 ЖЕ в имоти от VІІ до Х категория;

- за говеда с месно производство и животни от автохтонни породи – до 20 дка за 1 ЖЕ в имоти от І до VІІІ категория и до 40 дка за 1ЖЕ в имоти от VІІІ до Х категория.

Правоимащите лица подават заявление в общината в срок до 10 март. Липсата на задължения е с декларативен характер.

Разпределение на ПМЛ от ОПФ

• Орган – комисия, назначена от кмета на общината;

• Задача – определя необходимата за всеки кандидат площ и разпределя имотите за всяко землище. Комисията използва достъпната и информация с данни от БАБХ. - предимство за кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти с договор, чиито срок е изтекъл ; - останалите имоти се разпределят по възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко ЖЕ.

• Административен акт на комисията – протокол, издаден в срок до 1 май.

• При недостиг на пасища, мери и ливади от ОПФ в землището, съответната комисия извършва допълнително разпределение в съседни землища, които може да се намират в съседна община или област.

• Протоколите се обявяват в кметството и се публикуват на интернет страницата на общината и може да се обжалват по отношение на площта на разпределените имоти в 14 дневен срок.

Търгове

• Останалите свободни ПМЛ от ОПФ и ДПФ се отдават под наем или аренда чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Търговете се провеждат от областната дирекция „Земеделие” – за земите от ДПФ и от кмета на общината- за земите от ОПФ. Договорите се сключват за една стопанска година.

Промяна на предназначението на мери и пасища – общинска собственост се допуска по изключение по реда на чл.25, ал.3 от ЗСПЗЗ. Общинският съвет приема решение за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението.

Прикачени файлове