Проекти и програми

Проект № BG05M9OP001-2.002-0170-C01 „Независим живот за гражданите на Каварна”

ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.002-0170-C01 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА КАВАРНА”   Община Каварна е бенефициент по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 ”Независим живот” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките…