„WiFi4EU — насърчаване на интернет свързаността в местните общности“

WiFi4EU picto European Union blue BG_Horizontal-PNG.png

Описание: Инициативата WiFi4EU е схема за подпомагане на предоставянето на безплатен достъп до висококачествен безжичен интернет на местни жители и посетители в центровете на местния обществен живот като паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи в общини в цяла Европа.

Финансиране: Европейски съюз чрез Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) към Европейската комисия, в рамките на  Механизъм за свързване на Европа (МСЕ), сектор „Телекомуникации“, Споразумение  № INEA/CEF/WiFi4EU/ 1-2018/020509-025520

Стойност: Безвъзмездните средства, предоставени в рамките на действието, са под формата на еднократна сума в размер на 15 000 евро (ваучер)

Срок за изпълнение: 18 месеца, считано от 22.01.2019 г. 

Цели:
• Предоставяне на безжична интернет връзка — безплатно и без дискриминационни условия
• Сближаване на общностите в условията на цифров единен пазар;
• Достъп до обществото на гигабитовия интернет;
• Повишаване на цифровата грамотност;
• Допълване на обществените услуги, предоставяни на публични места.

Очаквани резултати: 
• Принос за преодоляване на цифровото разделение, особено в общности, които изостават по отношение на цифровата грамотност, включително в селски райони и на отдалечени места. 
• Да се подобри още повече достъпа до онлайн услуги, които повишават качеството на живот в местните общности, като улесняват достъпа до услуги, дават възможност за създаване на нови предложения за електронно приобщаване и насърчават развитието на местни малки и средни предприятия, разработващи иновации в областта на цифровите продукти и услуги.