Проект "Грижа в семейна среда за нуждаещи се лица от Община Каварна" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.04 "Помощ в дома" по ОП "РЧР" 2007 - 2013

 

На 01.02.2013 г. в Община Каварна стартира изпълнението на Проект “Грижа в семейна среда за нуждаещи се лица от Община Каварна”. Проектът се финансира от Европейския социален фонд чрез Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 година по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“ и е на стойност 213 973, 66 лв. 
Проектът е с продължителност 15 месеца, а дейностите по проекта 12 месеца и ще се реализира на територията на гр. Каварна и всички села от общината.

Презентация на проекта ще се извърши на 19.02.2013г. от 14,30 часа в заседателната зала на Община Каварна, партер.
Заявленията за набиране на потребители и кандидати за работа по проекта ще се приемат в стая 312, ет. ІІ в сградата на Община Каварна, отдел „Социална политика и интеграция на малцинствата” всеки работен ден от 01.03.2013 г. до 15.03.2013г. от 08 до 17 часа.

Повече информация за проекта виж в прикачения файл.