Проект BG051PO001-4.2-03/0438/24.09.2009 г. „Интеграция на децата и младежта в образованието и обществото чрез изкуство и спорт”

169b76b94e5528f7e6f268db50d69780.jpg

Проект BG051PO001-4.2-03/0438/24.09.2009 г. „Интеграция на децата и младежта в образованието и обществото чрез изкуство и спорт” по ОП”Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-4.2-03 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Община Каварна продължава работата по изпълнение на проект „Интеграция на децата и младежта в образованието и обществото чрез изкуство и спорт”, който е финансиран изцяло от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Приключи ремонтът на физкултурния салон в Начално училище „Братя Миладинови” – подменени са осветителните тела, настилката, помещението е измазано и създава прекрасни условия за спортуване на децата.
Във всички останали училища , както и в двете обслужващи звена – МУЦТПО и ОДК, работят групите по различните дейности, заложени в проекта. Учениците се включиха с голямо желание. Особено голяма активност проявяват децата от селските училища и тези в ПУИ”Любен Каравелов”, които са нямали много възможности за извънкласни дейности до момента.
Проведени бяха по-голямата част от процедурите за избор на доставчици и ръководителите на различните форми получиха необходимите за работата  им материали и оборудване. Така децата работят за овладяване на умения по различните дейности под вещото ръководство на ръководителите и се готвят за предстоящите състезания и изложби, заложени в графика на проекта.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бенефициента – Община Каварна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”.

Прикачени файлове