„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Каварна”

ИМЕ НА ПРОЕКТА: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Каварна”

ПО ПРОГРАМА: ОП”Околна Среда „

Процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.”

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: МОСВ

ИЗПЪЛНЯВАЩО СТРУКТУРНО ЗВЕНО: Отдел „Евроинтеграция”

ОБЩА СТОЙНОСТ  НА ПРОЕКТА: 19 348 754,68 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА: Подписан договор за БФП – 06.02.2012г – в процес на изпълнение.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1, Процедура № BG161PO005/08/1.10/01/02 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, съфинансирана от Европейския фонд за развитие и Кохезионния фонд на Европейската общност.
Проектът има за цел подобряване на качеството на живот на населението в гр. Каварна чрез повишаване на дела от населението, включено в канализационната система и осигуряване на екологосъобразно заустване на битовите отпадъчни води. Посредством развитие на екологичната инфраструктурата за отпадъчни води се цели опазване и подобряване на екологичното състоянието на водите в община Каварна. Подобрената инфраструктура е предпоставка за повишаване привлекателността, възможностите за инвестиции в района и конкурентноспособността на местната икономика.
Основните резултати от реализирането на проекта са:
- Подобряване на битовите условия на населението и повишаване на жизнения стандарт;
- Икономическо и социално интегриране на население към развитите райони на ЕС;
- Подобряване на хигиенните и здравословните условия в участъка на интервенция;
- Стабилизиране на почвите и преодоляване на опасността от свлачищни процеси в съседния район;
- Предотвратяване на замърсяването на подпочвените води, които се използват за битово водоснабдяване;
- Подобряване на качеството на водите оттичащи се в черноморския басейн;
- Създаване на капацитет за работа по проекти и иницииране за участие в други подобни проекти.