Програми и Проекти

Реализирани проекти в сферата на образованието

16.04.2008

- Проект „I- клас” на Министерството на транспорта и съобщенията, чрез който във всички общински и държавни училища бяха направени и оборудвани компютърни кабинети. - Проект „Безплатни закуски” на Министерството на труда и социалната политика. Чрез това начинание на учениците от начален курс и децата от подготвителните групи на детските градини ежедневно, във всички...

МОСВ – ПУДООС

16.04.2008

Канализация по ул ”Ал.Стамболийски” – обща стойност на проекта – 900 000 лв. Завършен е втори етап на проекта, за който са усвоени 155 897 лв. През 2004 год.бе направено разширение на водопроводната мрежа в с.Божурец на стойност 119 517 лв. Министерство на финансите Брегоукрепване на нос Чиракман – завършване на буна №3 – одобрен проект на стойност 3 052 631...

„Публични инвестиционни проекти” към МФ

16.04.2008

За реконструкция на Пречиствателна станция за отпадни води – гр. Каварна бе одобрен проект на стойност 1 325 000 лв. Работата по проекта приключи на 31.12.2006 год.

Квалификация, интеграция, заетост – достоен живот за роми чрез Център за подкрепа на земеделието Каварна

16.04.2008

В началото на м. юли 2007г. стартираха дейностите по този проект. Финансирането е по линия на програма ФАР 2004 - Интеграция на пазара на труда на етническите малцинствени групи. Общата стойност на проекта е в размер на 176 086,12 евро. Инициатор е Бизнес център Добрич,а водещ партньор е Община Каварна. Конкретната цел е да се повишат възможностите за устойчива заетост на 100 безработни лица и на 26...

Повишаване на младежката заетост в Община Каварна и/чрез подобряване на условията за квалификация на кадри в учебния център

16.04.2008

Стойността на проекта е 50 665 евро. Проектът е насочен към намаляване на безработните младежи между 18 и 29 години от Община Каварна. Продължителността му бе 7 месеца. Наети на работа бяха 30 младежи, като с техния труд се извърши ремонт на сградата на учебния център в Каварна. След подобряване на условията и лицензиране на учебния център, още много младежи ще могат да получат или ще повишат...

СИФ

16.04.2008

По линията на СИФ към МТСП бяха одобрени и реализирани няколко инфраструктурни проекта: Подменен бе водопровода по целия булевард “България”- основната входно-изходна пътна артерия в града. Трасето е с дължина 2800м. Проектът е на стойност 203 321 лв. Участието на Общината е в размер на 33 000 лв. Бе извършена рехабилитация на обект “Водопровод Помпена станция- местност Болата до с....

„Красива България”

16.04.2008

През 2004г. Община Каварна кандидатства със седем подпроекта на обща стойност 810 000 лв. Три от тях бяха одобрени и реализирани. Беше направен ремонт на Дома за възрастни с умствена изостаналост /ДВУИ/- с. Българево. Крайморска зона гр. Каварна също бе включена в списъка с обектите- изграден бе нов подход към плажа, рампа за инвалиди моста, заемаш централно място в крайморската панорама получи нов облик...

ПЛЕДЖ

16.04.2008

В Каварна беше изградена туристическа агенция по програма ПЛЕДЖ. Проектът “Стимулиране на туризма в Община Каварна чрез създаване на агенция и подпомагане обновяването на част от квартирния и фонд”  е на стойност 30 000 долара, като финансовото участие на Общината е 50%. 

Програма “Леонардо да Винчи”

16.04.2008

Проектът на тема “Обучение по маркетинг на туризма и приложение на Интернет за реклама на туристическите ресурси” по  програма Леонардо да Винчи е с общ бюджет от 327 698 евро , бе реализиран и приключи на 31 март 2005г.  Община Каварна е първата българска община, инициирала пилотен проект. Предвидените дейности бяха реализирани съвместно с 4 партньори от три европейски...