Програми и Проекти

Проект „Каварна привлекателно място за инвестиции”

12.06.2014

Проект: SH-K-B/1-1.1-006 „Каварна привлекателно място за инвестиции” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, Приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области“, финансирана от Eвропейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г. на стойност 76 000 лв. Проектът се реализира с подписан договор:...

Проект "Повишаване на привлекателността на територията на рибарската област чрез ремонт и реконструкция на съществуващ покрив на Народно читалище "Съгласие" гр. Каварна”

12.06.2014

Проект: SH-K-B/2-2.2-013 „Повишаване на привлекателността на територията на рибарската област чрез ремонт и реконструкция на съществуващ покрив на Народно читалище "Съгласие" гр. Каварна” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България по Приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ финансирана от Eвропейския...

Проект SEEMORE

15.04.2013

Проект SEEMORE се финансира от Програма „Интелигентна Енергия – Европа”, с управляващ орган EACI. Водещ партньор е консултантска фирма CINESI – Испания, специализирана в транспорт и мобилност. Останалите партньори са от Австрия, Швеция, Италия, Португалия, Малта, Кипър, Полша и България. За нашата страна партньор е Клуб „Устойчиво Развитие на гражданското общество”...

ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” МЯРКА 02-02 „СПЕШНО ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНИ ДОМОВЕ”

15.03.2013

МЯРКА 02-02 „СПЕШНО ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНИ ДОМОВЕ” Наименование: СМР за обновяване на Дом за възрастни с умствена изостаналост „Свети Пантелеймон” - с. Българево, община Каварна Общ бюджет на проекто-предложението за обекта: 126 315 лв. Съфинансиране Община Каварна 60 000 лв. ( 47,5  % ) Средства за СМР: 120 000 лв. Споразумение: РД09-28 /11.03.2013г. между Община...

Проект "Грижа в семейна среда за нуждаещи се лица от Община Каварна" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.04 "Помощ в дома" по ОП "РЧР" 2007 - 2013

15.02.2013

  На 01.02.2013 г. в Община Каварна стартира изпълнението на Проект “Грижа в семейна среда за нуждаещи се лица от Община Каварна”. Проектът се финансира от Европейския социален фонд чрез Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 година по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“ и е на стойност 213 973,...

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Каварна”

06.02.2012

ИМЕ НА ПРОЕКТА: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Каварна” ПО ПРОГРАМА: ОП”Околна Среда „ Процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.” ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: МОСВ ИЗПЪЛНЯВАЩО...

Проект BG051PO001-4.2-03/0438/24.09.2009 г. „Интеграция на децата и младежта в образованието и обществото чрез изкуство и спорт”

10.02.2010

Проект BG051PO001-4.2-03/0438/24.09.2009 г. „Интеграция на децата и младежта в образованието и обществото чрез изкуство и спорт” по ОП”Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-4.2-03 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Община Каварна продължава работата по изпълнение на проект „Интеграция на...

Проект BG051PO001-4.2-03/0438/24.09.2009 г. „Интеграция на децата и младежта в образованието и обществото чрез изкуство и спорт”

09.10.2009

Проект BG051PO001-4.2-03/0438/24.09.2009 г. „Интеграция на децата и младежта в образованието и обществото чрез изкуство и спорт” по ОП "Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-4.2-03 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се финансира изцяло от Европейския социален фонд чрез Оперативна...

Проект 58111-37-228 „Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в Каварна - Изграждане на Главен колектор VІ и прилежащата канализационна мрежа”

28.08.2009

Проект 58111-37-228 „Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в Каварна - Изграждане на Главен колектор VІ и прилежащата канализационна мрежа” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1, Процедура № BG161PO005/08/1.10/01/02 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, съфинансирана от Европейския фонд за...

Проект №431-2-03-1 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Каварна”

09.07.2009

От началото на месец юни 2009 г. Община Каварна в партньорство с Кооперация „Зеленчуков рай – Каварна” и Сдружение за екология и устойчиво развитие „Гетия Понтика”, изпълнява проект №431-2-03-1 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Каварна”. Проектът се реализира във връзка с...