Програми и Проекти

Проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на община Каварна ”

13.09.2018

Обща стойност на финансирането: 5 839 386.65лв. На 21.06.2018г. Община Каварна, представлявана от кмета Нина Ставрева, съвместно с Държавен фонд „Земеделие“ подписаха договор по одобрения за финансиране проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на община Каварна ” с Държавен фонд „Земеделие” с № 08/07/2/0/00685/21.06.2018г. Същият е за...

Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Каварна”

11.01.2018

Обща стойност на финансирането: 5 731 541,90 лева Европейско  финансиране : 5 595 768,63 лева Национално съфинансиране  :  135 773,27 лева     На 22.12.2017 г. Община Каварна, представлявана от кмета Нина Ставрева, съвместно с Държавен фонд „Земеделие“ подписаха договор по одобрения за финансиране проект ...

Проект 16.4.2.017 - "Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма", одобрен в рамките на програма ИНТЕРРЕГ VA Румъния-България”

11.07.2017

В Община Каварна стартират дейностите по проект 16.4.2.017 - "Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма", одобрен в рамките на програма ИНТЕРРЕГ VA Румъния-България”. Същият ще е с продължителност 18 месеца и е насочен към идентифициране на проблемите, свързани с липсата на квалифицирани и професионално мотивирани служители за туристическия...

Проект „Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа” /LEARN „Listen, Educate, Act and Read in a Network”/, реф. № 16.5.2.056, финансиран по Договор за БФП №70417/ 24.05.2017 г. от програма ИНТЕРРЕГ VA Румъния-България

11.07.2017

Основната цел на проекта е да свърже и обедини учениците в общности, като разшири и развие разбирането им за важността от получаване на професионални умения, чрез които да придобият готовност за кариерно развитие. Специфичните цели на проекта са насочени към разработване и предоставяне на услуги за професионално ориентиране и консултиране на ученици от гимназиалните класове (VIII, IX и X). За...

„Подобряване на условията за експлоатация на Детска ясла „Щастливо детство” по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” на проект „Красива България“

11.07.2017

МЯРКА М02: „Подобряване на социалната инфраструктура” Наименование на проектното предложение: „Подобряване на условията за експлоатация на Детска ясла „Щастливо детство” Срок на изпълнение: 01 Декември 2017 г. Местонахождение: гр.Каварна, ул.”Йордан Йовков” №2 Бенефициент: Община Каварна Одобрен бюджет: 50 000 лева, в т.ч. 25 000 лева финансиране от МТСП и...

Проект „Приеми ме - интерактивен модел за образователна интеграция на ученици от етнически малцинства“BG05M2OP001-3.002

04.04.2017

  Резюме на проект Основни данни за проекта: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  Приоритетна ос „Образователна среда за активно социално приобщаване“  Наименование и код на процедурата  BG05M2OP001-3.002  ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА...

Община Каварна удължава срок за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата "Личен асистент" по проект "Нови възможности за грижа"

26.01.2016

 Община Каварна партньор на Агенция за социално подпомагане по Проект „Нови възможности за грижа“ удължава срока за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“  Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа” могат...

Приключиха ремонтните дейности по Художествена галерия "Христо Градечлиев"

28.10.2014

На 20 октомври официално бе открита обновената Художествена галерия "Христо Градечлиев" - гр. Каварна. Дейностите по реставрация са по проект “Красива България“ на Министерство на труда и социалната политика, Mярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”. Общата стойност на проекта е 115 789 лв., като 50% от стойността се финансира със средства от...

Проект BG06-219 „Шанс за всяко дете”

15.09.2014

  Проект BG06-219 „Шанс за всяко дете” е финансиран от МОН във връзка с Програмно споразумение между Комитета на Финансовия механизъм и Национално координационно звено за финансиране на програма BG06 „Деца и младежи в риск” /ПО11/, подписано на 12.09.2012 г. С реализирането на дейностите по проекта ще бъдат постигнати ефективни и ефикасни мерки за адаптиране на...

Приключи проект “Пъстрото лице на Добруджа”

11.07.2014

Приключи проект BG161PO001/3.2-02/2011/004 „Пъстрото лице на Добруджа“, който бе реализиран от Община град Добрич в партньорство с общините Добричка, Балчик и Каварна. Проектът стартира на 13 август 2012 година и продължи две години, финансира се по Оперативна Програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално...