ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Проект №431-2-03-1 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Каварна”

От началото на месец юни 2009 г. Община Каварна в партньорство с Кооперация „Зеленчуков рай – Каварна” и Сдружение за екология и устойчиво развитие „Гетия Понтика”, изпълнява проект №431-2-03-1 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Каварна”. Проектът се реализира във връзка с подписан договор № РД 50-184/03.06.2009 г. за предоставяне на финансова помощ между Община Каварна,  МЗХ и ДФ”Земеделие”, финансиран по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони” - Ос 4 ЛИДЕР от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, и е на обща стойност 180000 лв.
   Проектът цели подпомагане възникването на местна инициативна група (МИГ) на територията на Община Каварна и утвърждаването й като работеща структура,  подпомагане процеса на подготовка на стратегия за местно развитие, както и  насърчаване включването на местното население в разработването и бъдещото й прилагане. Проектните дейности ще се реализират в рамките на 20 месеца и включват:
• Проучвания в селските райони (териториални, социално-икономически анализи и др. ) за  целите на  подготовката  на стратегията за местно развитие, изграждане бази данни.
• Обучение, придобиване на умения, техническо и финансово обезпечаване за състава / екипа, ангажиран в подготовката на стратегията за местно развитие.
• Обучение на местни лидери за подхода ЛИДЕР.
• Учебно посещение за представители на потенциалната Местна инициативна група за територията на община Каварна, за придобиване на практически знания за това, как се разработва и прилага стратегията за местно развитие.
• Формиране на работни групи и провеждане на информационни събития за окуражаване на активното участие на населението в процеса на местно развитие.
• Информация, събития и семинари за информиране на местното население за предстоящата покана за избор на МИГ по подхода ЛИДЕР от Програмата за развитие на селските райони  и за дискутиране и популяризиране на предложената стратегия за местно развитие.
• Разработване и издаване на информационни материали, необходими за подготовката и публичността на подготвяния проект на стратегия за местно развитие.
• Подготовка на формуляра и документите за кандидатстване на МИГ по покани за избор на местни инициативни групи, провеждан от Министерството на земеделието и продоволствието.
   През месец юни 2009г. стартираха дейностите по индентифициране на заинтересованите страни, събиране на информация за територията на общината за създаване база данни за разработване на Стратегията, изготвяне комуникационен план, изготвяне на информационни материали представящи проекта. Беше сформиран и проектният екип, който ще е отговорен за ежедневното планиране и изпълнение на дейностите.
  За повече информация, въпроси и регистриране за участие в информационните събития и обучения e-mail: eu@kavarna.bg, тел: 0570/82246 ;.0570/ 83236.
   Координатори по проекта : Елена Балтаджиева, Теодора Георгиева.
   Технически асистент : Таня Димитрова