ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Проект „Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа” /LEARN „Listen, Educate, Act and Read in a Network”/, реф. № 16.5.2.056, финансиран по Договор за БФП №70417/ 24.05.2017 г. от програма ИНТЕРРЕГ VA Румъния-България

Проект „Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа” /LEARN „Listen, Educate, Act and Read in a Network”/, реф. № 16.5.2.056, финансиран по Договор за БФП №70417/ 24.05.2017 г. от програма ИНТЕРРЕГ VA Румъния-България

Основната цел на проекта е да свърже и обедини учениците в общности, като разшири и развие разбирането им за важността от получаване на професионални умения, чрез които да придобият готовност за кариерно развитие.

Специфичните цели на проекта са насочени към разработване и предоставяне на услуги за професионално ориентиране и консултиране на ученици от гимназиалните класове (VIII, IX и X). За постигане на тези цели ще бъде извършено идентифициране на предпочитанията на учениците и определяне на техните умения във връзка с възможностите им за наемане на работа. На тази база те ще бъдат насърчени да създават ученически общности, които ще поемат ролята на говорител и ментор в процеса по установяване и укрепване на отношенията между училищния пазар на труда и бизнеса за улесняване на прехода от училищната среда към професионалната реализация.

Стойността на проекта е 372 178,65  € и сред основните му дейности са:

• организиране на информационна и рекламна кампания;

• провеждане на кампания за идентичност на проекта;

• обособяване на професионални ателиета;

• разработване на стратегия относно ролята на местните власти и обществените институции в предоставянето на консултиране и подкрепа за учениците като бъдещи граждани на местните общности;

• изготвяне на програма за консултиране и провеждане на местни и областни семинари и посещения при местни работодатели;

• създаване на уеб базирана ресурсна мрежа за ползване от заинтересованите страни;

• провеждане на учебни посещения и обмен на добри практики.

Целевата група по проекта включва ученици от гимназиални класове (VIII, IX и X), местни публични администрации, работодатели, неправителствени организации, действащи в областта на образованието, а така също и местни, регионални и национални публични органи и обществени институции от партньорските страни България и Румъния, в рамките на населените места на петте партньора по проекта - Констанца (2), Овидиу, Каварна и Генерал Тошево.

Прикачени файлове