ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Проект 16.4.2.017 - "Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма", одобрен в рамките на програма ИНТЕРРЕГ VA Румъния-България”

Проект 16.4.2.017 - "Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма", одобрен в рамките на програма ИНТЕРРЕГ VA Румъния-България”

В Община Каварна стартират дейностите по проект 16.4.2.017 - "Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма", одобрен в рамките на програма ИНТЕРРЕГ VA Румъния-България”. Същият ще е с продължителност 18 месеца и е насочен към идентифициране на проблемите, свързани с липсата на квалифицирани и професионално мотивирани служители за туристическия бранш.

Основната цел на проекта е: Повишаване на конкурентоспособността на работната сила на младежи от трансграничния регион и стимулиране на мобилността им от другата страна на границата.

Основни дейности са идентификация и мотивацията на младите хора и тяхното включване в професионални и езикови обучения, разработване на обща стратегия за трансгранично заетост и виртуален център за насърчаване на заетостта, които ще предоставят информация и връзка между работодатели и работници.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта са:

1. Подобряване на професионалната квалификация и езиковата компетентност на 80 души;

2. Създаден Виртуален център за насърчаване на заетостта;

3. Извършени 200 юридически консултации на младежите от региона;

4. Проведени четири трудови борси;

5. Разработена съвместно стратегия за управление на човешките ресурси в туристическия сектор;

6. Професионални обучения за младежи в професии от туристическия сектор.

Общата стойност е 340542,98 Евро, от които 187729 Евро са за Община Каварна, като водещ бенефициент по проекта. Като парньори участват Университета „Овидиус“ в гр. Констанца, Румъния и АСОЦИАЦИЯ ПАРТНЬОРИ 2000, гр. Кълъраш, Румъния.

Прикачени файлове