ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Каварна”

Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Каварна”

Обща стойност на финансирането: 5 731 541,90 лева

Европейско  финансиране : 5 595 768,63 лева

Национално съфинансиране  :  135 773,27 лева

На 22.12.2017 г. Община Каварна, представлявана от кмета Нина Ставрева, съвместно с Държавен фонд „Земеделие“ подписаха договор по одобрения за финансиране проект   ”Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Каварна” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” със следните обекти:

  • DOB2148 /I - 9 Каварна – Балчик (с. Божурец)
  • DOB1146/I -  9 Каварна – Топола/– Каварна III-901
  • DOB3145/I – 9 Шабла – Каварна/– Раковски - Иречек DOB2141/
  • DOB1149 /I – 9 Каварна – Балчик ( Топола – местност Икънтълъка – граница община Каварна – Балчик) – местност Тузлата—Балчик – Албена – / I-9 /.

Размера на допустимите разходи за дейностите по проекта е 5 731 541,90 лв. Финансовата помощ е в размер на сто процента от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта.

Помощта се предоставя за инвестиции в строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови или съществуващи общински пътища, съораженията и принадлежностите към тях.

През февруари 2021 г. проектът е успешно приключен и отчетен, като стойността на изпълнените дейности е 5 662 271,09 лева без ДДС. 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  ”Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Каварна”, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансиран от  Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.