ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на община Каварна ”

Проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на община Каварна ”

Обща стойност на финансирането: 5 839 386.65лв.

На 21.06.2018г. Община Каварна, представлявана от кмета Нина Ставрева, съвместно с Държавен фонд „Земеделие“ подписаха договор по одобрения за финансиране проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на община Каварна ” с Държавен фонд „Земеделие” с № 08/07/2/0/00685/21.06.2018г. Същият е за отпускане на безвъзмездна финансова помощ е по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от Мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейския Земеделски Фонд за Развитието на селските райони.

Срокът за изпълнение на договора е 36 месеца.

Допустимите разходи за дейностите по проекта са в размер на 5 839 386.65 лв.
Финансовата помощ е в размер на 99.74% процента от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта.