ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна”

Проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна”

Обща стойност на финансирането: 1 738 207.54 лв.
Европейско финансиране:1 724 941.37 лв.
Национално съфинансиране:13 266.17 лв.

На 26.03.2018г.Община Каварна, представлявана от кмета Нина Ставрева, съвместно с Държавен фонд „Земеделие“ подписаха договор по одобрения за финансиране проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна” с Държавен фонд „Земеделие” с № 08/07/2/0/00657/26.03.2018г. Същият е за отпускане на безвъзмездна финансова помощ е по Подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от Мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейския Земеделски Фонд за Развитието на селските райони.

Дейностите по проекта са за следните обекти:
-Изграждане на улична мрежа в с. Божурец, община Каварна;
-Реконструкция на улица „Сава Ганчев”, град Каварна
Срокът за изпълнение на договора е 36 месеца.

Допустимите разходи за дейностите по проекта са в размер на 1 738 207.54 лв.
Финансовата помощ е в размер на сто процента от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта.