ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в община Каварна”

123

Община Каварна сключи Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ME-C4.I3-36 от 30.08.2023г. по проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в община Каварна”, с регистрационен номер в ИСУН BG-RRP-4.025-0040 по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - Покана 1“, инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, финансирана от Национален план за възстановяване и устойчивост

Едни от основните дейности в одобрения проект са подмяна на старото улично осветление с ново енергоспестяващо на цялата територията на гр. Каварна, както и с. Селце, с. Българево, с. Вранино, с. Топола, с. Божурец, с. Могилище, с. Видно и с. Септемврийци.

Основните цели на проекта са:

- подобряване на инфраструктурата на системата за външно изкуствено осветление (ВИО) на община Каварна, чрез въвеждане на нови високотехнологични LED осветители и адаптивна система за управление и мониторинг;

- повишаване на енергийната ефективност на системата за външно изкуствено осветление;

-  подобряване на качество на живот на населението на Община Каварна;

- намаляване на разхода за електроенергия;

- намаляване на емисиите СО2;

- създаване на по-добър светло-технически комфорт за участниците в движението и пешеходците.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

Стойността на проекта е в размер на 1 497 009,30 лева.

https://www.kavarna.bg/read/3007