ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Проект „Черноморска Електромобилност“

Screenshot 2023 05 04 135118

На 31.03.2023г. община Каварна сключи Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-9 от 31.03.2023г. по проект “Черноморска Електромобилност”, с регистрационен номер в ИСУН BGENVIRONMENT-4.004-0010 по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, покана №3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Водещ бенефициент по проекта е община Каварна, а партньори по проекта са общините Долни Чифлик, Бяла, Дългопол, Несебър, Приморско, Асоциация на Българските Черноморски Общини и Smart Innovation Norway AS, Норвегия.

Основната цел на проекта е повишаване капацитета на общините-партньори за оценка на стратегическите и плановите им документи по отношение на предвидените и реализирани дейности, водещи до намаляване на емисиите на парникови газове и смекчаване на климатичните промени с цел подобрено планиране и изпълнение на нови стратегически действия за въвеждане на добри практики, в т.ч. от държавите донори, за адаптация към изменение на климата.

В изпълнение на проекта за всяка община-водещата и партньори ще бъде закупен по един електромобил, който ще се използва за предоставяне на общински услуги, като на територията на всяка община ще бъде изградена и по една зарядна станция за електромобили с инсталирани соларни панели. Зареждането на зарядните станции ще бъде безплатно. Ще бъде разработено мобилно приложение, което ще дава информация за наличните зарядни станции монтирани по проекта и техния статус.

Ще бъдат разработени Общински планове за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата за шестте общини, както и проведен обучителен семинар за подобряване на компетентността на общинските служители за разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени.

С постигането на заложените проектни цели ще се решат основните нужди и проблеми на заинтересованите страни: изграждане на институционален капацитет за адаптиране към изменението на климата и планиране на обществено приемливи политики свързани с адаптацията. С реализирането на проектните цели ще се постигнат планираните резултати: приложени мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в областта на транспорта, изграден местен институционален капацитет за адаптиране към изменението на климата, засилване на сътрудничество между българските партньори и партньорската организация от Норвегия.

Общата стойност на проекта е в размер на 779 674,75 лева.       

Срокът за изпълнение: от 31.03.2023г. до 30.04.2024г.(13 месеца) 

Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа!

 https://bse-mobility.eu/good-practices-from-donor-countries/

www.eeagrants.bg

 

ПОКАНА

ОБЩИНА КАВАРНА Е С ОДОБРЕН ПРОЕКТ „ЧЕРНОМОРСКА ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ“ ПО ОТКРИТА ПОКАНА №3 „КЛИМАТ“ ПО РЕЗУЛТАТ 4: „ПОВИШЕНА СПОСОБНОСТ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ ДА НАМАЛЯВАТ ЕМИСИИТЕ И ДА СЕ АДАПТИРАТ КЪМ ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ КЛИМАТ“ ПО ПРОГРАМА: „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ДОКЛАД - ДОБРИ ПРАКТИВИ В ОБЛСТТА НА АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА НА МЕСТНО НИВО