Програми и Проекти

Регионална програма за заетост на област Добрич - 2020 г.

05.08.2020

I. Предпоставки и необходимост от реализация на Регионалната програма за заетост Програмата е разработена в изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2020 г. Тя описва целите и ангажиментите към този момент в Община Каварна. Пазарът на труда се характеризира с по–голямо търсене на работна сила. Приоритетите в заетостта и безработицата в община Каварна са взаимосвързани и се...

Проект BG16M1OP002-2.010-0021-C01 „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна”, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”

18.06.2020

        На 13.05.2020 г. Община Каварна, представлявана от кмета Елена Балтаджиева, съвместно с Министерство на околната среда и водите, подписаха Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-33 по проект BG16M1OP002-2.010-0021-C01  „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна”, по...

,,Краткосрочната и дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна“

05.06.2020

,,Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна за 2019-2022 г.“  ,,Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна за 2019-2029 г.“   Съгласно изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) Община Каварна е...

,,Програма за енергийната ефективност на Община Каварна 2019 – 2024 г.“

05.06.2020

Изготвянето на общински програми за енергийна ефективност (ПЕЕ) е задължителна част от държавната политика по енергийна ефективност и налага участието на съответните регионални и местни структури. Общинските програми за енергийна ефективност целят да се намали нивото на енергопотребление в обектите - общинска собственост (сгради, инсталации, улично осветление и др.), като по този начин да се даде пример...

Проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ "Стефан Караджа", находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на град Каварна, община Каварна, област Добрич" с ДБФП № BG06RDNP001-7.002-0039-C01

08.04.2020

Община Каварна стартира проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ "Стефан Караджа", находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на град Каварна, община Каварна, област Добрич". Проектът се реализира с ДБФП № BG06RDNP001-7.002-0039-C01/10.03.2020г. на стойност 957 697.64 лв. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт,...

Проект: "Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна" с ДБФП № BG06RDNP001-7.007-0106-C01

08.04.2020

Община Каварна стартира проект "Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна". Проектът се реализира с ДБФП № BG06RDNP001-7.007-0106-C01/13.05.2019г. на стойност 96 559.66 лв. по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2....

Община Каварна стартира прием на документи по проект "Патронажна грижа за възрастните хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла"

22.07.2019

Във връзка с одобрено проектно предложение  по  процедура BG05М9ОР001-2.040 oт 11.06.2019 г. „ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:   ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: ֍ Предоставяне на...

„WiFi4EU — насърчаване на интернет свързаността в местните общности“

23.04.2019

Описание: Инициативата WiFi4EU е схема за подпомагане на предоставянето на безплатен достъп до висококачествен безжичен интернет на местни жители и посетители в центровете на местния обществен живот като паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи в общини в цяла Европа. Финансиране: Европейски съюз чрез Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) към Европейската...

Проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна”

13.09.2018

Обща стойност на финансирането: 1 738 207.54 лв. Европейско финансиране:1 724 941.37 лв. Национално съфинансиране:13 266.17 лв. На 26.03.2018г.Община Каварна, представлявана от кмета Нина Ставрева, съвместно с Държавен фонд „Земеделие“ подписаха договор по одобрения за финансиране проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна” с...

Проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на община Каварна ”

13.09.2018

Обща стойност на финансирането: 5 839 386.65лв. На 21.06.2018г. Община Каварна, представлявана от кмета Нина Ставрева, съвместно с Държавен фонд „Земеделие“ подписаха договор по одобрения за финансиране проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на община Каварна ” с Държавен фонд „Земеделие” с № 08/07/2/0/00685/21.06.2018г. Същият е за...