Открита процедура

„СМР – дейности във връзка с изпълнението на проект BG 06-219 „Шанс за всяко дете” на 7/седем/ броя детски градини“ по Програма BG06 „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, с Договор №Д03-335/08.07.2014 г.“

Обособена позиция 1:„СМР – дейности във връзка с изпълнението на проект BG 06-219 „Шанс за всяко дете” на детски градини“

обособена позиция 2: „СМР – дейности във връзка с изпълнението на проект BG 06-219 „Шанс за всяко дете” на 4/четири/ броя детски градини“

Прикачени файлове