ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОП-001-2016/1.03.2016-Открита процедура

„СМР – дейности във връзка с изпълнението на проект BG 06-219 „Шанс за всяко дете” на 7/седем/ броя детски градини“ по Програма BG06 „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, с Договор №Д03-335/08.07.2014 г.“

Обособена позиция 1:„СМР – дейности във връзка с изпълнението на проект BG 06-219 „Шанс за всяко дете” на детски градини“

обособена позиция 2: „СМР – дейности във връзка с изпълнението на проект BG 06-219 „Шанс за всяко дете” на 4/четири/ броя детски градини“

Прикачени файлове


Договор и приложения Обособена позиция № 2 "СМР дейности във връзка с изпълнение на проект BG06-219 "Шанс за всяко дете" на 4 броя детски градини

 

Информация за сключен договор ОП № 2 "СМР дейности във връзка с изпълнение на проект BG06-219 "Шанс за всяко дете" на 4 броя детски градини

 

Информация за изпълнение на договор ОП № 2 "СМР дейности във връзка с изпълнение на проект BG06-219 "Шанс за всяко дете" на 4 броя детски градини