ОКОЛНА СРЕДА

РЕГИСТЪР НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСИ, СТЪКЛО, ХАРТИЯ И КАРТОН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАВАРНА

„КОЧЕВ“ ЕООД         ЕИК 124714871

Разрешителен документ № 03-ДО-00000619-01/12.03.2018 г.

Лице за контакт:   Мирослав Антонов/телефон 00359 899 109 484

Адрес на площадката:   община Каварна, гр. Каварна, ПИ № 35064.501.9989

Код на

отпадъка

Вид на отпадъка

Код за

 дейността

Вид на дейността

150101

Хартиени и картонени опаковки

R12

Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1-R11.

R13

Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1-R12, освен събирането им на мястото на образуване.

150102

Пластмасови опаковки

R12

Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1-R11.

R13

Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1-R12, освен събирането им на мястото на образуване.

150103

Опаковки от дървесни материали

R13

Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1-R12, освен събирането им на мястото на образуване.

150104

Метални опаковки

R12

Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1-R11.

R13

Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1-R12, освен събирането им на мястото на образуване.

160119

Пластмаси

R12

Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1-R11

R13

Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1-R12, освен събирането им на мястото на образуване.

160120

Стъкло

R13

Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1-R12, освен събирането им на мястото на образуване.

170203

Пластмаса

R12

Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1-R11.

R13

Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1-R12, освен събирането им на мястото на образуване.

191201

Хартия и картон

R13

Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1-R12, освен събирането им на мястото на образуване.

200139

Пластмаси

R12

Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1-R11.

R13

Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1-R12, освен събирането им на мястото на образуване.