ОКОЛНА СРЕДА

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 19, Т. 1-12, 14 И 15 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

На територията на община Каварна се генерират главно битови отпадъци, в резултат от жизнената дейност на хората по домовете, административни, социални и обществени сгради.

В значителна по-малка степен се генерират строителни и производствени отпадъци, тъй като производствената дейност на територията на общината е силно редуцирана.

При неправилно управление на тези отпадъци съществува риск от замърсяване на околната среда и човешкото здраве.

„Отпадък“ е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи или е длъжен да се освободи.

1. Осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други.

За нуждите на населението, Община Каварна е осигурила необходимите вид и брой специализирани съдове за събиране на битовите отпадъци, съгласно Ръководство за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци.

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения оползотворяване и/или обезвреждане.

Всички населени места в община Каварна са обхванати от системата за сметосъбиране и сметоизвозване.

Събирането и извозването на битовите отпадъци на територията на община Каварна се извършва по утвърден график от Общинско предприятие „Чиракман“.

Образуваните битови отпадъци се транспортират за предварително третиране на сепарираща инсталация в Претоварна станция – Балчик.   

Там отпадъците се сепарират, с цел извличане на полезните рециклируеми материали.

Отделените след пресяването и сортирането негодни за оползотворяване отпадъци се пресоват на бали и се транспортират за обезвреждане в Регионално депо – Стожер, с. Стожер, общ. Добричка.

3. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места предназначени за обществено ползване.

Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване се извършва от Общинско предприятие „Чиракман“ и включват следните дейности:

 • Механизирано метене на улични платна и площади, пешеходни зони и др. места за обществено предназначение.
 • Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, алеи, паркове и градинки.
 • Почистване на трева и дървесни издънки от тротоари, улични платна и други територии за обществено ползване.
 • Уборка на междублокови пространства, алеи, детски площадки и други места за обществено предназначение.
 • Механизирано и ръчно почистване на пътното платно от отпадъци, смеси за зимно обезопасяване, пясък и др.
 • Миене на улици, тротоари, площади и др. места за обществено ползване.
 • Косене и поддържане чистотата на зелените площи на териториите за обществено ползване.
 • Почистване на дъждосъбирателни решетки и шахти.

4. Изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането на битови отпадъци.

На територията на община Каварна няма функциониращи депа или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци.

5. Организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образуване от домакинствата на територията на община Каварна.

Образуваните в резултат на ремонтната дейност от домакинствата строителни отпадъци се събират от Общинско предприятие „Чиракман“, по предварително подадена в Община Каварна заявка от гражданите.

Строителните отпадъци се транспортират за последващо третиране в Регионално депо – Стожер, с. Стожер, общ. Добричка.

6. Разделно събиране на битови отпадъци на територията на община Каварна, най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло.

Община Каварна има сключен договор с организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки „БУЛЕКОПАК“ АД за организиране и прилагане на система за разделно събиране на този вид отпадък на територията на община Каварна.

Системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки е изградена от двуконтейнерен модел: жълти контейнери за събиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса и метал и зелени контейнери за отпадъци от стъкло.

На територията на община Каварна – гр. Каварна и с. Българево са разположени общо 36 точки за разделно събиране на отпадъци от опаковки, всяка от които се състой от 2 /два/ броя  жълти контейнери тип „Ракла“ с обем 1100 л. и 1 /един/ брой зелен контейнер тип „Иглу“.

Графикът за обслужване на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки е както следва:

 • Жълти контейнери – 2 /два/ пъти месечно в периода януари-май и септември – декември и 3 /три/ пъти месечно в периода юни-август.
 • Зелени контейнери – 1 /един/ път на три месеца при запълване минимум на половината на от контейнерите над 70% от обема им.

7. Организирането на дейностите по разделно събиране на масоворазпространени отпадъци.

„Масово разпространени отпадъци“ са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.

Община Каварна има следните сключени договори, свързани с управлението на масоворазпространените отпадъци:

 • „ЕЛТЕХРЕСУРС“ АД за разделно събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/.
 • „ЕЛБИМЕКС“ ООД за събиране, транспортиране, временно съхраняване и предварително третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства.
 • „РЕКОБАТ“ АД за събиране, транспортиране, съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/.
 • „ЕВРОТРАНС – МЕТАЛ“ ООД за събиране, съхраняване и предаване за последващо оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от употреба гуми /ИУГ/.
 • „ЕВРОТЕКС“ ЕООД за разделно събиране, съхранение, сортиране и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на битови отпадъци от облекла и текстилни материали.
 • „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ“ ЕАД за разделно събиране и оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

8. Организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане.

Община Каварна има сключен договор с „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД за разделно събиране и предаване за последващо третиране на опасните отпадъци от домакинствата, като разтворители, киселини, основи, пестициди, фотографски химични вещества и смеси, луминисцентни тръби и др. съдържащи живак, бои, мастила, лепила, перилни и почистващи препарати, лекарствени продукти и др.

Събирането и предаването на опасните битови отпадъци става посредством организирането веднъж годишно на мобилен събирателен пункт. Датата и мястото за разполагане на  мобилния събирателен пункт публично се оповестява на интернет  и фейсбук страниците на Община Каварна.

9. Разделното събиране и съхраняването на битовите биоразградими отпадъци, в т.ч. определяне местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане.

На територията на град Каварна са разположени съдове за разделно събиране на биоразградими отпадъци. Съдовете представляват контейнери тип „Бобър“ с вместимост 1100 л., обозначени за вида на отпадъците, които следва да бъдат събирани в тях.

Контейнерите за биоразградими отпадъци се обслужват в периода септември – октомври.

10. Осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места н население, по – голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места.

На територията на община Каварна няма изградени площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата.

При наличие на такъв вид отпадък гражданите се обслужват от Общината или се насочват към регламентирани места.

11. Почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12 от Закона за управление на отпадъците.

На територията на общината няма изградени пътни съоръжения, обслужващи зони, крайпътни обслужващи комплекси и опорни пунктове за поддържане.

Поддържането на чистотата на общинските пътища се извършва от Общинско предприятие „Чиракман“.

12. Осигуряване на информация на обществеността по т. 1-12, 14 и 15 от Закона за управление на отпадъците, както и информация относно мерките за предотвратяване образуването на отпадъци и предотвратяването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци чрез интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин.

Информация за обществеността по т. 1-12, 14 и 15 от Закона за управление на отпадъците е обявена на интернет страницата на Община Каварна – www.kavarna.bg – раздел „Околна среда“. В посочения раздел е налична информация относно мерките за предотвратяване образуването на отпадъци и предотвратяването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци.

13. Поддържането на регистри на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на общината.

Регистърът на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон е обявен на интернет страницата на Община Каварна – www.kavarna.bg – раздел „Околна среда“, подраздел „Регистри“.

14. Предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.

На територията на община Каварна е забранено нерегламентираното изхвърляне, изгарянето или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците.

За предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за целта места и/или образуването на незаконни сметища се поставят забранителни табели и се извършват регулярни проверки.

При констатиране наличието на нерегламентирани замърсявания се предприемат своевременни действия за почистването им.

Със заповед на кмета на Община Каварна кметовете и кметските наместници на населените места са оправомощени да упражняват текущ контрол по дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното съхраняване, транспортиране, и третиране на отпадъците, както и да не допускат създаването на нерегламентирани сметища и други замърсявания в рамките на своята териториална компетентност.