ОКОЛНА СРЕДА

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Каварна

РЕГИСТЪР НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСИ, СТЪКЛО, ХАРТИЯ И КАРТОН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАВАРНА

„КОЧЕВ“ ЕООД ЕИК 124714871

Разрешителен документ № 03-ДО-00000619-01/12.03.2018 г.

Лице за контакт: Мирослав Антонов/телефон 00359 899 109 484

Адрес на площадката: община Каварна, гр. Каварна, ПИ № 35064.501.9989

 

 Код на отпадъка  Вид на отпадъка  Код за дейността  Вид на дейността
150101 Хартиени и картонени опаковки R12  Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1-R11.
R13  Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1-R12, освен събирането им на мястото на образуване.
150102  Пластмасови опаковки  R12  Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1-R11
R13  Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1-R12, освен събирането им на мястото на образуване
150103  Опаковки от дървесни материали R13  Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1-R12, освен събирането им на мястото на образуване.

150104 

Метални опаковки  R12  Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1-R11.
R13  Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1-R12, освен събирането им на мястото на образуване.
160119  Пластмаси  R12  Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1-R11
R13  Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1-R12, освен събирането им на мястото на образуване.
160120 Стъкло R13  Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1-R12, освен събирането им на мястото на образуване.
170203  Пластмаса  R12  Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1-R11.
R13  Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1-R12, освен събирането им на мястото на образуване.
191201 Хартия и картон R13  Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1-R12, освен събирането им на мястото на образуване.
200139 Пластмаси  R12  Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1-R11.
 R13  Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1-R12, освен събирането им на мястото на образуване.