Тридесет и шесто заседание на Общинския съвет – Каварна на 21 декември 2021 година (вторник) от 10:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и шестото заседание на Общинския съвет – Каварна на 21 декември 2021 година (вторник) от 10:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ 1393 относно актуализация на бюджета на Община Каварна за 2021 година.