Тридесет и седмо заседание на Общинския съвет – Каварна на 30 декември 2021 година (четвъртък) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и седмото заседание на Общинския съвет – Каварна на 30 декември 2021 година (четвъртък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ 1434 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

2. Докладна записка с вх.№ 1412 относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост за използване на електронно – съобщително съоръжение, запазване на инсталираното оборудване и осигуряване на качествено покритие на мрежата на „Цетин България“ ЕАД на територията на община Каварна.

3. Докладна записка с вх.№ 1414 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

4. Докладна записка с вх.№ 1415 относно определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в с. Могилище, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

5. Докладна записка с вх.№ 1416 относно определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

6. Докладна записка с вх.№ 1430 относно предоставяне под наем на имот публична общинска собственост.

7. Докладна записка с вх.№ 1452 относно приемане на информация за извършени проверки от комисия, назначена със заповеди № 792/07.09.2021 г., 928/18.10.2021 г., 1023/18.11.2021 г. и 1055/25.11.2021 г. във връзка с постъпили сигнали за нарушения в заведения за обществено хранене /ЗОХ/, разположени на територията на гр. Каварна.

8. Докладна записка с вх.№ 1429 относно приемане на План-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 година.

9. Докладна записка с вх.№ 1413 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

10. Докладна записка с вх.№ 1420 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър.

11. Докладна записка с вх.№ 1421 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец.

12. Докладна записка с вх.№ 1422 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

13. Докладна записка с вх.№ 1433 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

14. Докладна записка с вх.№ 1432 относно допускане „Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен  план /ПП/ за подземен електропровод CpH и оптичен кабел за захранване на ПИ с идентификатор 72693.11.76 по КК и КР на с. Топола, общ. Каварна преминаващи през ПИ с идентификатори 72693.11.171, 72693.14.123, 72693.150.1 и 72693.19.378 по КК и КР на с. Топола, общ. Каварна и ПИ с идентификатор 05009.17.126 по КК и КР на с. Божурец, общ. Каварна.

15. Докладна записка с вх.№ 1431 относно допускане „Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за водоснабдяване на ПИ с идентификатор 07257.40.27, преминаващо през ПИ с идентификатори 07257.40.384 и 07257.40.385 по КК и КР на с. Българево, общ. Каварна.

16. Докладна записка с вх.№ 1419 относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Кадастралната карта /КК/ и Кадастралните регистри /КР/ на общ. Каварна.

17. Докладна записка с вх.№ 1450 относно отмяна на Решение № 378 по Протокол № 35 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 30.11.2021 г.

18. Докладна записка с вх.№ 1451 относно отмяна на Решение № 381 по Протокол № 35 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 30.11.2021 г.

19. Докладна записка с вх.№ 1418 относно одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 01.08.2021 г. до 11.11.2021 г.

20. Докладна записка с вх.№ 1435 относно приемане на отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 10.05.2021 г. – 30.11.2021 г.

 

ЙОРДАН СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет - Каварна

 

С оглед на обявената епидемична обстановка, гражданите на община Каварна ще бъдат допускани спрямо заповед на министъра на здравеопазването с № РД-01-973 от 26.11.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки, изм. и доп. със Заповед № РД-01-991от 02.12.2021 г.

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.