Тридесет и осмо заседание на Общинския съвет – Каварна на 25 януари 2022 година (вторник) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и осмото заседание на Общинския съвет – Каварна на 25 януари 2022 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ 13 относно приемане на отчет за изпълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 година.

2. Докладна записка с вх.№ 15 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 година.

3. Докладна записка с вх.№ 16 относно приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища за 2022 година.

4. Докладна записка с вх.№ 20 относно определяне на имоти – частна общинска собственост подлежащи на застраховане съгласно ЗОС за 2022 година.

5. Докладна записка с вх.№ 14 относно предоставяне под наем на имот публична общинска собственост.

6. Докладна записка с вх.№ 17 относно одобряване и приемане на инвестициите в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД гр. Добрич

7. Докладна записка с вх. № 21 относно упълномощаване на кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“-РА за обезпечаване на 100% от размера на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0106-C02 от 13.05.2019 г. по проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна“

8. Докладна записка с вх. № 19 относно упълномощаване на кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“-РА за обезпечаване на 100% от размера на данък добавена стойност (ДДС) върху размера на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0106-C02 от 13.05.2019 г. по проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна“

9. Докладна записка с вх.№ 22 относно учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в гр. Каварна

10. Докладна записка с вх.№ 18 относно допускане изработката на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ по регулационния план /РП/ на Голф комплекс „Трейшън Клифс“ с. Божурец, Община Каварна.

 

ЙОРДАН СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет – Каварна

 

С оглед на обявената епидемична обстановка, гражданите на община Каварна ще бъдат допускани спрямо заповед на министъра на здравеопазването с № РД-01-973 от 26.11.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки, изм. и доп. със Заповед № РД-01-991от 02.12.2021 г.

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.