Oсемнадесетото заседание на Общински съвет - Каварна ще се проведе на 31.01.2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам осемнадесетото  заседание на Общински съвет - Каварна на 31.01.2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Каварна за 2017 г. (докл. вх. № 20).
2. Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г. (докл. вх. № 18).
3. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.  (докл. вх. № 14).
4. Приемане на бюджета на община Каварна за 2017 година (докл. вх. № 7).
5. Преразглеждане на Решение № 223 по протокол № 17 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 27.12.2016 г. (докл. вх. № 3).
6. Изменение на Решение № 226 по протокол № 17 от 27.12.2016 г. на Общински съвет – Каварна (докл. вх. № 13).
7. Приемане на Наредба № 4 за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия (докл. вх. № 8).
8. Приемане на списък по Наредбата по чл.45а от ЗОС за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища (докл. вх. № 16).
9. Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2017/2018 година (докл. вх. № 19).
10. Определяне на наемна цена за общински маломерни парцели – земеделска земя (докл. вх. № 15).
11. Определяне на имоти – частна общинска собственост, подлежащи на застраховане съгласно ЗОС (докл. вх. № 17).
12. Приемане на План за младежта за 2017 година (докл. вх. № 10).
13. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каварна (докл. вх. № 12).
14. Даване на съгласие за участие на Община Каварна с проектно предложение за финансиране по Проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната политика  (МТСП) по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община Каварна (докл. вх. № 21).
15. Даване на съгласие за участие на Община Каварна с проектно предложение за финансиране по Проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната политика  (МТСП) по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община Каварна (докл. вх. № 22).
16. Даване на съгласие за осигуряване на собствен финансов ресурс, осигуряване на временна наличност на средства до възстановяването им от Програма Interreg V-A Румъния – България и приемане на позициите за управление на проект: „Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа” (LEARN „Listen, Educate, Act and Read in a Network”), реф. № 16.5.2.056, избран за финансиране по Програма  Interreg V-A Румъния – България. (докл. вх. № 23).
17. Осигуряване на разходите от бюджета на операцията, необходими за община Каварна като собствен принос по проект 16.4.2.017 – програма България – „Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма”, одобрен в рамките на  програма  ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България. (докл. вх. № 25).
18. Провеждане на конкурс за управител на „Каварна” ЕООД гр. Каварна (докл. вх. № 24).

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждане на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.


КРАСИМИР КРЪСТЕВ 
Председател на Общински съвет - Каварна