Единадесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 април 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам единадесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 април 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка вх. № 193 относно приемане на Наредба № 5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти, собственост на Община Каварна и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорт;

2. Докладна записка вх. № 200 относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Каварна (2020-2022) и Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Каварна (2020-2021);

3. Докладна записка вх. № 212 относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

4. Докладна записка вх. № 199 относно актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Каварна;

5. Докладна записка вх. № 201 относно предложение за закриване на Начално училище „Братя Миладинови” гр. Каварна, община Каварна;

6. Докладна записка вх. № 202 относно предложение за закриване на Начално училище „Христо Ботев” с. Септемврийци, община Каварна;

7. Докладна записка вх. № 197 относно отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг и сключване на договори под наем;

8. Докладна записка вх. № 205 относно продажба на енергийни обекти, частна общинска собственост ТП „Дунав”, имот с идентификатор № 35064.501.5555.1 по КККР на гр. Каварна и ТП „Хаджи Димитър” 2, имот с идентификатор № 35064.501.2193.3 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна;

9. Докладна записка вх. № 198 относно представител на община Каварна в Организация за управление на Варненски черноморски туристически регион;

10. Докладна записка вх. № 196 относно избор на управител на „Медицински център I - Каварна”, град Каварна;

11. Докладна записка вх. № 208 относно прилагане на мерки по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.;

12. Докладна записка вх. № 206 относно преразглеждане на решение № 80 по Протокол № 10 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 31.03.2020 г.

ЙОРДАН  СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет - Каварна

 

С оглед обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение в страната /ДВ бр.22 от 13.03.2020 г./, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб, с основна цел - избягване присъствието на голям брой хора на едно място, заседанието е неприсъствено за граждани. 

Материалите са на разположение на гражданите, след предварително заявяване по телефона с цел избягване присъствието на голям брой хора на едно място.