Дванадесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 22 май 2020 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  свиквам дванадесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 22 май 2020 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния


ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 


1. Тържествено връчване на наградите „24 май” на Община Каварна на номинираните учители, ученици, самодейни състави и самодейци;
2. Докладна записка вх. № 251 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;
3. Докладна записка вх. № 237 относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлени имоти;
4. Докладна записка вх. № 230 относно предоставяне под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост; 
5. Докладна записка вх. № 239 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Селце;
6. Докладна записка вх. № 221 относно прекратяване на съсобственост между Община Каварна и „Икант инвест”, чрез продажба на идеални части общинска собственост в поземлен имот с идентификатор № 72693.600.68 по КККР на с. Топола, община Каварна, област Добрич;
7. Докладна записка вх. № 231 относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост;
8. Докладна записка вх. № 241 относно промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост, на имот находящ се в гр. Каварна, ул. „Добротица” № 50;
9. Докладна записка вх. № 240 относно промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост, на имот с идентификатор 35064.501.976.4 по КККР на гр. Каварна, находящ се в гр. Каварна, ул. „Добротица” № 34;
10. Докладна записка вх. № 222 относно разрешаване на промяна на предназначението на част от УПИ II, отреден „за озеленяване” в кв. 327, гр. Каварна и одобряване на проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ II „за озеленяване” и УПИ V „за курортна дейност” в кв. 327;
11. Докладна записка вх. № 255 относно упълномощаване на кмета на Община Каварна Елена Балтаджиева за издаване на Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” за обезпечаване на 100 % от размера на данък добавена стойност (ДДС) върху авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 08/07/2/0/00685 от 21.06.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на Община Каварна” сключен между Община Каварна и ДФ „Земеделие”;
12. Докладна записка вх. № 256 относно упълномощаване на кмета на Община Каварна Елена Балтаджиева за издаване на Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” за обезпечаване на 100 % от размера на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 08/07/2/0/00685 от 21.06.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на Община Каварна” сключен между Община Каварна и ДФ „Земеделие”;
13. Докладна записка вх. № 235 относно в съответствие с политиката на ЕС за икономическото, социалното и териториално развитие и опазването на околната среда, създаване на условия за устойчиво и дългосрочно развитие в Община Каварна;
14. Докладна записка вх. № 233 относно избор на членове и създаване на временна комисия за именуване на улици в гр. Каварна, кв. Младост 2;
15. Докладна записка вх. № 258 относно преразглеждане на решение № 89 по Протокол № 11 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.04.2020 г.;
16. Докладна записка вх. № 244 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 07.11.2019 г. – 30.04.2020 г.

 


ЙОРДАН  СТОЯНОВ
Председател на Общински съвет - Каварна

 

С оглед обявената Епидемична обстановка за периода 14 май – 14 юни, с основна цел - избягване присъствието на голям брой хора на едно място, заседанието е неприсъствено за граждани.  

Материалите са на разположение на гражданите, след предварително заявяване по телефона с цел избягване присъствието на голям брой хора на едно място.