Двадесетото заседание на Общински съвет - Каварна ще се проведе на 28.03.2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесетото  заседание на Общински съвет - Каварна на 28.03.2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Каварна за 2018 г. (докл. вх. № 104).
2. Информация за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Каварна (докл. вх. № 100).
3. Избор на управител на „Каварна” ЕООД (докл. вх. № 106) .  
4. Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна (докл. вх. № 528) .
5. Приемане на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие гр. Каварна (докл. вх. № 67).
6. Определяне начална годишна цена при отдаване под наем на земя от общинския поземлен фонд (докл. вх. № 90).
7. Одобряване на цени за учредяване на права на строеж по реда на чл. 49а от ЗОС и продажба на земя по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС (докл. вх. № 109).
8. Определяне начална годишна цена при отдаване под наем на празни поземлени имоти в урбанизирана територия (докл. вх. № 92).
9. Прекратяване на съсобственост в СО „Старите лозя” в гр. Каварна (докл. вх. № 108).
10. Прекратяване на съсобственост в село Божурец, община Каварна 
11. Прекратяване на съсобственост в село Божурец, община Каварна чрез замяна на части от поземлени имоти (докл. вх. № 102).
12. Замяна на ползване на недвижими имоти – общинска собственост с имоти на РПК „Съгласие” – Каварна (докл. вх. № 91).
13. Безвъзмездно учредяване на право на строеж върху общински имот – частна собственост (докл. вх. № 93) .
14. Предоставяне безвъзмездно право на ползване на общински движими имоти – вещи (докл. вх. № 101).
15. Промяна на решение на Общински съвет – Каварна за промяна на начина на трайно ползване на общински имот „пасище” за други земеделски нужди, находящ се в село Вранино, общ. Каварна (докл. вх. № 88).
16. Промяна на характера на поземлен имот в село Раковски, общ. Каварна от публична общинска собственост в частна общинска собственост (докл. вх. № 89) .
17. Одобряване на задание за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, представляща подземен електропровод СрН 20kV за обект „Система за органична хидропоника в ПИ 07257.16.131 по КК на с. Българево, общ. Каварна” през имоти с идентификатори 07257.52.87, 07257.13.102, 07257.52.86 и 07257.52.39 в землище с. Българево, община Каварна (докл. вх. № 95) .
18. Одобряване на задание за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, представляща водопроводно отклонение за обект „Система за органична хидропоника в ПИ 07157.16.131 по КК на с. Българево, общ. Каварна” през общински имот с идентификатор 07257.52.87 в землище с. Българево, община Каварна (докл. вх. № 96) .
19. Съгласие за изработване на проект за изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна в частта за УПИ III, кв. 327 във връзка с чл. 131, ал. 1 от Закона за устройство на територията (докл. вх. № 98) .
20. Одобряване на задание за проектиране за подробен устройствен план и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за улична регулация за изменение на трасе на улица от осова точка 34 до осова точка 29 в кв. 3 по регулационния план на КК „Карвуна”, с. Топола, община Каварна, с цел осигуряване на достъп до имот с  идентификатор 72693.151.15 по кадастралната карта на с. Топола (морски плаж „Иканталъка 2”) (докл. вх. № 99). 
21. Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, представляща въздушен електропровод 20кV отклонение от въздушен електропровод „Гимназия” до трафопост в имот с идентификатор 35064.501.4159 по кадастралната карта на гр. Каварна, общ. Каварна (докл. вх. № 97).
22. Предоставяване на финансови средства на Местна инициативна рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик” за разработване на Стратегия за местно развитие по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за Воденото от общностите местно развитие (ВОМР)” по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” на Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 г. (докл. вх. № 103).  
23. Определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на „Мнгопрофилна болница за активно лечение - Добрич” АД град Добрич (докл. вх. № 114).   
24. Поправка на явна фактическа грешка в изписване на поредната номерация на членовете от Наредба № 4 за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия, приета с Решение №24 по Протокол №18 от 31.01.2017 г. на Общински съвет – Каварна (докл. вх. № 116).

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждане на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.

 

КРАСИМИР КРЪСТЕВ 
Председател на Общински съвет - Каварна