Двадесет и второто заседание на Общински съвет - Каварна ще се проведе на 18.05.2017 година (четвъртък) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и второто   заседание на Общински съвет - Каварна на 18.05.2017 година (четвъртък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 

1. Преразглеждане на решение № 298 по протокол № 21 от заседанието на Общинския съвет – Каварна, проведено на 25.04.2017 г. (докл. вх. № 169).
2. Искане за предоставяне на субсидия на сдружение „Ротари клуб – Каварна” за осигуряване участието на общината като партньор по проект DG 1602/19.11.2016 г. за „Доставка и инсталиране на системи за пречистване и филтриране на питейна вода в училищата на територията на гр. Каварна и гр. Шабла” (докл. вх. № 157).

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждане на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.

КРАСИМИР КРЪСТЕВ 
Председател на Общински съвет - Каварна