Двадесет и третото заседание на Общински съвет - Каварна ще се проведе на 30.05.2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и третото   заседание на Общинския съвет - Каварна на 30.05.2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

 

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Удостояване с почетно гражданство (докл. вх. № 206).

2. Приемане на годишните финансово-счетоводни отчети на дружествата, в които община Каварна притежава части от капитала за 2016 г. (докл. вх. № 173).

3. Промяна на решение на Общински съвет – Каварна за промяна на начина на трайно ползване на общински имот от „пасище” за други земеделски нужди, находящо се в с. Вранино, община Каварна (докл. вх. № 176).

4. Промяна на характера на поземлен имот в с. Раковски, община Каварна от публична общинска собственост в частна общинска собственост (докл. вх. № 174).

5. Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост (докл. вх. № 179).

6. Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост в с. Белгун, общ. Каварна (докл. вх. № 177).

7. Продажба на движима вещ – общинска собственост (докл. вх. № 175).

8. Прекратяване на съсобственост в с. Хаджи Димитър, община Каварна (докл. вх. № 178).

9. Прекратяване на съсобственост в СО Топола, с. Топола, общ. Каварна (докл. вх. № 180).

10. Определяне на представител на Община Каварна за участие в редовното Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич”АД град Добрич (докл. вх. № 207).

11. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП - ПР) на КК Карвуна, общ. Каварна, в обхват УПИ V–38 кв. 11, част от улица между кв. 11 и кв. 14 от осова точка 109а до осова точка 112а и паркинг (докл. вх. № 194).  

12. Одобряване на задание за изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Въвеждане в експлоатация на оценъчно-експлоатационни сондажи „Е-4 Българево” и „Е-6 Българево” и изграждане на надземни събирателни газопроводи (шлейфи) от сондажи „Е-4 Българево” и „Е-6 Българево” до събирателен възел (колектор) на площадката на съществуващ експлоатационен сондаж „Е-2 Българево” (докл. вх. № 192).

13. Одобряване на задание за изработване на проект на подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ”ЕООД на територията на община Каварна (докл. вх. № 193).

14. Намаляване общата численост на Общинска администрация гр. Каварна (докл. вх. № 191).

15. Обособяване на Художествена галерия „Христо Градечлиев” като самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити (докл. вх. № 190).

16. Създаване на Общински медиен център (докл. вх. № 189).

17. Разширяване обхвата на населените места от община Каварна, които обслужва Домашен социален патронаж (докл. вх. № 168).

18. Ангажименти на община Каварна във връзка с Анекс №1 Д03-16/23.01.2015 към договор № Д03-335/08.07.2014 г. по Програма BG06 „Деца и младежи в риск” за проект  BG06-219 „Шанс за всяко дете” (докл. вх. № 200).

19. Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.11.2016 – 30.04.2017 г. (докл. вх. № 186).

20. Питане

 

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждане на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.

 

 

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

Председател на Общински съвет - Каварна