Двадесет и шесто заседание на Общинския съвет - Каварна на 29 април 2021 година (четвъртък) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и шестото заседание на Общинския съвет - Каварна на 29 април 2021 година (четвъртък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка с вх.№ 955 относно приемане на доклад за извършена финансова инспекция на Община Каварна със задача „Проверка за законосъобразност на отчетените към 31.12.2019 г. представителни разходи на кмета на общината, в т.ч. спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанска и отчетна дейност на Община Каварна.“ 
2. Докладна записка с вх.№ 956 относно приемане на Годишен финансово-счетоводен отчет за 2020 г. на дружеството „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.
3. Докладна записка с вх.№ 957 относно приемане на Годишен финансово-счетоводен отчет за 2020 г. на дружеството „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.
4. Докладна записка с вх.№ 940 относно освобождаване от такси. 
5. Докладна записка с вх.№ 907 относно проучване на възможността за придобиване на имот с идентификатор 35064.501.3495 с площ от 3 781 кв. м по КККР на гр. Каварна.
6. Докладна записка с вх.№ 949 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
7.  Докладна записка с вх.№ 928 относно определяне начална годишна цена при отдаване под наем на празни поземлени имоти в урбанизирана територия.
8. Докладна записка с вх.№ 950 относно предоставяне под наем на имот публична общинска собственост.
9. Докладна записка с вх.№ 944 относно даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за улична регулация /ИПУР/ на гр. Каварна, в обхват от О.Т.1236 до О.Т.1246.
10. Докладна записка с вх.№ 927 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.
11. Докладна записка с вх.№ 929 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.
12. Докладна записка с вх.№ 930 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър.
13. Докладна записка с вх.№ 933 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Видно.
14. Докладна записка с вх.№ 934 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Видно.
15. Докладна записка с вх.№ 946 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.
16. Докладна записка с вх.№ 947 относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно Читалище „Калиакра 1955“  с. Могилище, общ. Каварна.
17. Докладна записка с вх.№ 948 относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Светлина 1942“ с. Белгун, общ. Каварна.
18. Докладна записка с вх.№ 931 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост  в гр. Каварна.
19. Докладна записка с вх.№ 932 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.
20. Докладна записка с вх.№ 952 относно прехвърляне на автобус „Акиа“, модел „Ultra L9“ с 35+1 места, рег. № CB1453 РК – собственост на ОУ „Й. Йовков“ гр. Каварна.
21. Докладна записка с вх.№ 925 относно отпускане на еднократна финансова помощ на Анка Ангелова Явашева.

 

 

ЙОРДАН  СТОЯНОВ
Председател на Общински съвет - Каварна

С оглед на обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-265/23.04.2021г. на Министерството на здравеопазването, заетостта в залата трябва да бъде до 50%, при спазване на всички въведени мерки.

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.