Двадесет и седмо заседание на Общинския съвет - Каварна на 10 май 2021 година (понеделник) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и седмото заседание на Общинския съвет - Каварна на 10 май 2021 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка с вх.№ 949 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
2.  Докладна записка с вх.№ 928 относно определяне начална годишна цена при отдаване под наем на празни поземлени имоти в урбанизирана територия.
3. Докладна записка с вх.№ 950 относно предоставяне под наем на имот публична общинска собственост.
4. Докладна записка с вх.№ 944 относно даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за улична регулация /ИПУР/ на гр. Каварна, в обхват от О.Т.1236 до О.Т.1246.
5. Докладна записка с вх.№ 927 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.
6. Докладна записка с вх.№ 929 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.
7. Докладна записка с вх.№ 930 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър.
8. Докладна записка с вх.№ 933 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Видно.
9. Докладна записка с вх.№ 934 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Видно.
10. Докладна записка с вх.№ 946 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.
11. Докладна записка с вх.№ 947 относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно Читалище „Калиакра 1955“  с. Могилище, общ. Каварна.
12. Докладна записка с вх.№ 948 относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Светлина 1942“ с. Белгун, общ. Каварна.
13. Докладна записка с вх.№ 931 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост  в гр. Каварна.
14. Докладна записка с вх.№ 932 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.
15. Докладна записка с вх.№ 952 относно прехвърляне на автобус „Акиа“, модел „Ultra L9“ с 35+1 места, рег. № CB1453 РК – собственост на ОУ „Й. Йовков“ гр. Каварна.
16. Докладна записка с вх.№ 925 относно отпускане на еднократна финансова помощ на Анка Ангелова Явашева.

 

ЙОРДАН  СТОЯНОВ
Председател на Общински съвет - Каварна

С оглед на обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-274/29.04.2021г. на Министерството на здравеопазването, заетостта в залата трябва да бъде до 50%, при спазване на всички въведени мерки.

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.