Двадесет и пето заседание на Общинския съвет - Каварна на 15 април 2021 година (четвъртък) от 10:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА свиквам двадесет и пето заседание на Общинския съвет - Каварна на 15 април 2021 година (четвъртък) от 10:00 часа в залата на община Каварна при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка с вх. № 936 относно предложение за приемане на декларация от органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, във връзка с извършеното физическо насилие и агресия върху кмета на село Белгун - Благомир Станев.
2. Докладна записка с вх. № 937 относно предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет - Каварна.

 

 

ЙОРДАН  СТОЯНОВ
Председател на Общински съвет - Каварна

С оглед на обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на Министерството на здравеопазването, заседанието ще бъде неприсъствено за гражданите.

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.