Двадесет и девето заседание на Общинския съвет - Каварна на 31 май 2021 година (понеделник) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и деветото заседание на Общинския съвет - Каварна на 31 май 2021 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ 1009 относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Каварна (2021-2022 г.)

2. Докладна записка с вх.№ 1006 относно въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишни деца на територията на Община Каварна от учебната 2021/2022 година.

3. Докладна записка с вх.№ 1021 относно извършване на дейност по Автогарово обслужване от община Каварна.

4. Докладна записка с вх.№ 1019 относно отпускане на еднократна финансова помощ на Детелина Върбинова Атанасова.

5. Докладна записка с вх.№ 1008 относно одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 01.02.2021г. до 30.04.2021г.

6. Докладна записка с вх.№ 1022 относно приемане на отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 08.12.2020 г.-30.05.2021 г.

 

ЙОРДАН  СТОЯНОВ
Председател на Общински съвет - Каварна

 

С оглед на обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-366/21.05.2021г. на Министерството на здравеопазването, заетостта в залата трябва да бъде до 50%, при спазване на всички въведени мерки.

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.