Деветнадесетото заседание на Общински съвет - Каварна ще се проведе на 28.02.2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам деветнадесетото  заседание на Общински съвет - Каварна на 28.02.2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2016 г. (докл. вх. № 54).
2. Приемане на Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорт на община Каварна 2017-2022 г. (докл. вх. № 57). 
3. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост (докл. вх. № 40). 
4. Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Н.Й.Вапцаров” с. Септемврийци, община Каварна (докл. вх. № 62). 
5. Одобряване на пазарни наемни цени на земеделска земя с начин на трайно ползване – пасища (докл. вх. № 66). 
6. Определяне на наемни цени за отдаване под наем на общинските жилища (докл. вх. № 61). 
7. Приемане на Тарифата за размера на месечни наемни базисни цени на общински стопански обекти и терени (докл. вх. № 63).
8. Промяна на зоните в село Камен бряг, община Каварна (докл. вх. № 64).
9. Съгласие за изработване на проект за изменение на плана за регулация на с. Раковски, общ. Каварна в частта за кв. 10 с обхват за имот с идентификатор 62092.501.110 и част от имот с идентификатор 62092.501.9510 във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията (докл. вх. № 58).
10. Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, представляща захранващ водопровод за водоснабдяване на имот с идентификатор 72693.154.28 (стар идентификатор 000175) и имот с идентификатор 72693.154.24 по кадастралната карта на с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич от водоем на Изпълнителна агенция „Пътища” (докл. вх. № 59).
11. Определяне на период и територии, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (докл. вх. № 60).
12. Определяне на представител на Община Каварна за участие в общото събрание на Асоциацията по В и К в област Добрич (докл. вх. № 65).
13. Годишен отчет на кмета за изпълнение на програмата за управление на община Каварна за 2016 г. (докл. вх. № 42).
14. Питане.

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждане на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.

 

КРАСИМИР КРЪСТЕВ 
Председател на Общински съвет - Каварна