Десето заседание на Общинския съвет - Каварна на 31 март 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

С оглед обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение в страната /ДВ бр.22 от 13.03.2020 г./, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб, с основна цел - избягване присъствието на голям брой хора на едно място, заседанието по изключение е неприсъствено за граждани. 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам десетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 31 март 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка вх. № 162 относно одобряване на бюджетната прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – I етап;

2. Докладна записка вх. № 161 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година по проект „Топъл обяд Каварна – 2016”;

3. Докладна записка вх. № 160 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”;

4. Докладна записка вх. № 159 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година по проект „Обучения и заетост”;

5. Докладна записка вх. № 155 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

6. Докладна записка вх. № 157 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна;

7. Докладна записка вх. № 137 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост – трайно предназначение на територията: земеделска с начин на трайно ползване „Изоставена орна земя” в землището на гр. Каварна;

8. Докладна записка вх. № 129 относно продажба на движима вещ общинска собственост – лек многоцелеви високопроходим верижен транспортьор (МТЛБ);

9. Докладна записка вх. № 135 относно определяне на начална годишна цена по землища за отдаване под наем на земя от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг;

10. Докладна записка вх. № 136 относно отдаване под наем на обработваеми земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „ниви”, чрез публичен търг и сключване на договори за наем;

11. Докладна записка вх. № 156 относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлени имоти;

12. Докладна записка вх. № 138 относно одобряване на задание за проектиране, допускане изменение на регулационния план на с. Камен бряг, общ. Каварна, на част от квартал 11, в обхват УПИ XII-42 и прилежащите му от север и изток улични отсечки, и разрешаване изработване на план за застрояване;

13. Докладна записка вх. № 154 относно одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Община Каварна за периода 07.11.2019 г. до 30.01.2020 г.

 

ЙОРДАН  СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет - Каварна