ГРАФИК за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец януари 2019 година

ГРАФИК

за провеждане на заседания  на постоянните комисии към

Общински съвет – Каварна през месец януари 2019 година

 

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

Вторник, 22 януари 2019 г.

13:00

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

Вторник, 22 януари 2019 г.

14:00

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

Вторник, 22 януари 2019 г.

16:00

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

Сряда, 23 януари 2019 г.

13:00

Постоянна комисия по законност и установяване на конфликт на интереси

Сряда, 23 януари 2019 г.

15:00

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

Сряда, 23 януари 2019 г.

16:00

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

1. Докладна записка вх. № 23 относно приемане бюджета на Община Каварна за 2019 година.

2. Докладна записка вх. № 27 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

3. Докладна записка вх. № 20 относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2019/2020 година, приемане на списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, определя годишни наемни цени на общинските пасища, мери и ливади, годишния план за паша, определяне правилата за ползване на общинските пасища и мери и задълженията на общината и на ползвателите за поддържане на мерите, пасищата и ливадите.

4. Докладна записка вх. № 24 относно отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

5. Докладна записка вх. № 16 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

6. Докладна записка вх. № 12 относно създаване на условия за развитие на устойчив туризъм в крайбрежното землище на с. Българево, общ. Каварна, непопадащо в границите на приоритетно природно местообитание за опазване и възстановяване Понто - Сарматски степи, с цел подобряване на икономическото състояние, инвестиционния климат и демографските показатели на региона.

7. Докладна записка вх. № 486 относно удължаване срока за възстановяване на остатъка от предоставените средства на „Каварна” ЕООД.

 

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

         1. Докладна записка вх. № 23 относно приемане бюджета на Община Каварна за 2019 година.

         2. Докладна записка вх. № 27 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

         3. Докладна записка вх. № 24 относно отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

         4. Докладна записка вх. № 14 относно приемане на списък по Наредбата по чл. 45а от ЗОС за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища за 2019 г.

         5. Докладна записка вх. № 16 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

         6. Докладна записка вх. № 12 относно създаване на условия за развитие на устойчив туризъм в крайбрежното землище на с. Българево, общ. Каварна, непопадащо в границите на приоритетно природно местообитание за опазване и възстановяване Понто - Сарматски степи, с цел подобряване на икономическото състояние, инвестиционния климат и демографските показатели на региона.

 

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 23 относно приемане бюджета на Община Каварна за 2019 година.

2. Докладна записка вх. № 27 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

3. Докладна записка вх. № 20 относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2019/2020 година, приемане на списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, определя годишни наемни цени на общинските пасища, мери и ливади, годишния план за паша, определяне правилата за ползване на общинските пасища и мери и задълженията на общината и на ползвателите за поддържане на мерите, пасищата и ливадите.

4. Докладна записка вх. № 24 относно отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

5. Докладна записка вх. № 19 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Българево.

6. Докладна записка вх. № 18 относно прекратяване на съсобственост в гр. Каварна.

7. Докладна записка вх. № 17 относно продажба на вещи – общинска собственост.

8. Докладна записка вх. № 16 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

9. Докладна записка вх. № 13 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

10. Докладна записка вх. № 12 относно създаване на условия за развитие на устойчив туризъм в крайбрежното землище на с. Българево, общ. Каварна, непопадащо в границите на приоритетно природно местообитание за опазване и възстановяване Понто - Сарматски степи, с цел подобряване на икономическото състояние, инвестиционния климат и демографските показатели на региона.

11. Докладна записка вх. № 15 относно определяне на имоти – частна общинска собственост подлежащи на застраховане съгласно ЗОС.

12. Докладна записка вх. № 486 относно удължаване срока за възстановяване на остатъка от предоставените средства на „Каварна” ЕООД.

 

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 23 относно приемане бюджета на Община Каварна за 2019 година.

2. Докладна записка вх. № 27 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

3. Докладна записка вх. № 24 относно отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

4. Докладна записка вх. № 16 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

5. Докладна записка вх. № 12 относно създаване на условия за развитие на устойчив туризъм в крайбрежното землище на с. Българево, общ. Каварна, непопадащо в границите на приоритетно природно местообитание за опазване и възстановяване Понто - Сарматски степи, с цел подобряване на икономическото състояние, инвестиционния климат и демографските показатели на региона.

 

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

         1. Докладна записка вх. № 23 относно приемане бюджета на Община Каварна за 2019 година.

         2. Докладна записка вх. № 27 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

         3. Докладна записка вх. № 21 относно определяне на период и територии, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи, във връзка с чл. 15, ал. (2) от Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

         4. Докладна записка вх. № 24 относно отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

         5. Докладна записка вх. № 19 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Българево.

         6. Докладна записка вх. № 18 относно прекратяване на съсобственост в гр. Каварна.

         7. Докладна записка вх. № 16 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

         8. Докладна записка вх. № 13 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

         9. Докладна записка вх. № 12 относно създаване на условия за развитие на устойчив туризъм в крайбрежното землище на с. Българево, общ. Каварна, непопадащо в границите на приоритетно природно местообитание за опазване и възстановяване Понто - Сарматски степи, с цел подобряване на икономическото състояние, инвестиционния климат и демографските показатели на региона.

 

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 23 относно приемане бюджета на Община Каварна за 2019 година.

2. Докладна записка вх. № 24 относно отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

3. Докладна записка вх. № 12 относно създаване на условия за развитие на устойчив туризъм в крайбрежното землище на с. Българево, общ. Каварна, непопадащо в границите на приоритетно природно местообитание за опазване и възстановяване Понто - Сарматски степи, с цел подобряване на икономическото състояние, инвестиционния климат и демографските показатели на региона.

4. Докладна записка вх. № 20 относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2019/2020 година, приемане на списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, определя годишни наемни цени на общинските пасища, мери и ливади, годишния план за паша, определяне правилата за ползване на общинските пасища и мери и задълженията на общината и на ползвателите за поддържане на мерите, пасищата и ливадите.

5. Докладна записка вх. № 19 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Българево.

6. Докладна записка вх. № 18 относно прекратяване на съсобственост в гр. Каварна.

7. Докладна записка вх. № 16 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

8. Докладна записка вх. № 15 относно определяне на имоти – частна общинска собственост подлежащи на застраховане съгласно ЗОС.

9. Докладна записка вх. № 14 относно приемане на списък по Наредбата по чл. 45а от ЗОС за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища за 2019 г.

10. Докладна записка вх. № 13 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

11. Докладна записка вх. № 21 относно определяне на период и територии, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи, във връзка с чл. 15, ал. (2) от Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

12. Докладна записка вх. № 486 относно удължаване срока за възстановяване на остатъка от предоставените средства на „Каварна” ЕООД.

13. Докладна записка вх. № 17 относно продажба на вещи – общинска собственост.

14. Докладна записка вх. № 27 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.