График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец януари 2018 година

 

 

 

КОМИСИЯ

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

     Вторник, 23 януари 2018 г. 

13:00

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

Вторник, 23 януари 2018 г. 

14:00

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

Вторник, 23 януари 2018 г. 

15:30

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

Сряда, 24 януари 2018 г. 

13:00

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

Сряда, 24 януари 2018 г. 

14:30

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

Сряда, 24 януари 2018 г. 

15:30

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

1. Докладна записка вх. № 14 относно приемане бюджета на Община Каварна за 2018 година.

2. Докладна записка вх. № 18 относно приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 година.

3. Докладна записка вх. № 21 относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2018/2019 година, приемане на списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, годишния план за паша, определяне правилата за ползване на общинските пасища и мери и задълженията на общината и на ползвателите за поддържане на мерите, пасищата и ливадите.

4. Докладна записка вх. № 22 относно предоставяне на общински поземлен имот в гр. Каварна за обезщетение на собственици в изпълнение на съдебно решение.

5. Докладна записка вх. № 29 относно отчет на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 година.

6. Докладна записка вх. № 32 относно изменение на предложение за записване на общински облигации от 02.04.2009 г.

 

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 11 относно приемане на Статут за присъждане на награди „24 май” на Община Каварна в системата на предучилищното и училищното образование и на културата.

2. Докладна записка вх. № 14 относно приемане бюджета на Община Каварна за 2018 година.

3. Докладна записка вх. № 18 относно приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 година.

4. Докладна записка вх. № 29 относно отчет на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 година.

5. Докладна записка вх. № 32 относно изменение на предложение за записване на общински облигации от 02.04.2009 г.

6. Докладна записка вх. № 35 относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Каварна за 2018 година.

 

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 11 относно приемане на Статут за присъждане на награди „24 май” на Община Каварна в системата на предучилищното и училищното образование и на културата.

2. Докладна записка вх. № 14 относно приемане на бюджета на община Каварна за 2018 година.

3. Докладна записка вх. № 16 относно провеждане на конкурс за управител на Общинско предприятие „Чиракман” гр. Каварна и назначаване на комисия за провеждане на конкурса.

4. Докладна записка вх. № 17 относно приемане на Решение за промяна на наименованието на разкритата специализирана институция Дом за възрастни с умственна изостаналост в Дом за пълнолетни лица с умственна изостаналост.

5. Докладна записка вх. № 18 относно приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 година.

6. Докладна записка вх. № 19 относно приемане на списък по Наредбата по чл. 45а от ЗОС за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища.

7. Докладна записка вх. № 20 относно определяне на имоти – частна общинска собственост, подлежащи на застраховане съгласно ЗОС.

8. Докладна записка вх. № 21 относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2018/2019 година, приемане на списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, годишния план за паша, определяне правилата за ползване на общинските пасища и мери и задълженията на общината и на ползвателите за поддържане на мерите, пасищата и ливадите.

9. Докладна записка вх. № 22 относно предоставяне на общински поземлен имот в гр. Каварна за обезщетение на собственици в изпълнение на съдебно решение.

10. Докладна записка вх. № 23 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в  гр. Каварна.

11. Докладна записка вх. № 24 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, общ. Каварна.

12. Докладна записка вх. № 25 относно продажба на движими вещи – общинска собственост.

13. Докладна записка вх. № 26 относно провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич”АД гр. Добрич.

14. Докладна записка вх. № 27 относно делегиране на правомощия на Кмета на Община Каварна Нина Георгиева Ставрева за издаване на запис на заповед от община Каварна в полза на ДФ „Земеделие – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 08/07/2/0/00595 от 22.12.2017 г., Проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища Каварна”, по подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка и мащаби инфраструктура” от мярка  - 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони в периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския Земеделския фонд за развитие на селските райони, сключен между Община Каварна и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция.

15. Докладна записка вх. № 29 относно отчет на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 година.

16. Докладна записка вх. № 32 относно изменение на предложение за записване на общински облигации от 02.04.2009 г.

17. Докладна записка вх. № 34 относно отпускане на еднократна финансова помощ на Шериф Ахмедов Мехмедов от гр. Каварна.

 

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Докладна записка вх. № 14 относно приемане бюджета на Община Каварна за 2018 година.

2. Докладна записка вх. № 18 относно приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 година.

3. Докладна записка вх. № 23 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

4. Докладна записка вх. № 24 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, общ. Каварна.

5. Докладна записка вх. № 26 относно провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич”АД гр. Добрич.

6. Докладна записка вх. № 29 относно отчет на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 година.

7. Докладна записка вх. № 32 относно изменение на предложение за записване на общински облигации от 02.04.2009 г.

 

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Докладна записка вх. № 14 относно приемане бюджета на Община Каварна за 2018 година.

2. Докладна записка вх. № 17 относно приемане на Решение за промяна на наименованието на разкритата специализирана институция Дом за възрастни с умственна изостаналост в Дом за пълнолетни лица с умственна изостаналост.

3. Докладна записка вх. № 18 относно приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 година.

4. Докладна записка вх. № 19 относно приемане на списък по Наредбата по чл. 45а от ЗОС за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища.

5. Докладна записка вх. № 29 относно отчет на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 година.

6. Докладна записка вх. № 32 относно изменение на предложение за записване на общински облигации от 02.04.2009 г.

7. Докладна записка вх. № 34 относно отпускане на еднократна финансова помощ на Шериф Ахмедов Мехмедов от гр. Каварна.

 

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 11 относно приемане на Статут за присъждане на награди „24 май” на Община Каварна в системата на предучилищното и училищното образование и на културата.

2. Докладна записка вх. № 14 относно приемане бюджета на Община Каварна за 2018 година.

3. Докладна записка вх. № 16 относно провеждане на конкурс за управител на Общинско предприятие „Чиракман” гр. Каварна и назначаване на комисия за провеждане на конкурса.

4. Докладна записка вх. № 18 относно приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 година.

5. Докладна записка вх. № 20 относно определяне на имоти – частна общинска собственост, подлежащи на застраховане съгласно ЗОС.

6. Докладна записка вх. № 23 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в  гр. Каварна.

7. Докладна записка вх. № 24 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, общ. Каварна.

8. Докладна записка вх. № 25 относно продажба на движими вещи – общинска собственост.

9. Докладна записка вх. № 27 относно делегиране на правомощия на Кмета на Община Каварна Нина Георгиева Ставрева за издаване на запис на заповед от община Каварна в полза на ДФ „Земеделие – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 08/07/2/0/00595 от 22.12.2017 г., Проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища Каварна”, по подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка и мащаби инфраструктура” от мярка  - 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони в периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския Земеделския фонд за развитие на селските райони, сключен между Община Каварна и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция.

10. Докладна записка вх. № 29 относно отчет на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 година.

11. Докладна записка вх. № 32 относно изменение на предложение за записване на общински облигации от 02.04.2009 г.

12. Докладна записка вх. № 33 относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.09.2017 г. – 31.12.2017 г.

13. Докладна записка вх. № 34 относно отпускане на еднократна финансова помощ на Шериф Ахмедов Мехмедов от гр. Каварна.