График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец октомври 2018 година

 

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

Понеделник, 22 октомври 2018 г. 

13:00

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

Понеделник, 22 октомври 2018 г. 

13:30

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

Понеделник, 22 октомври 2018 г. 

14:00

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

Понеделник, 22 октомври 2018 г. 

15:00

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

Вторник, 23 октомври 2018 г. 

14:00

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

Вторник, 23 октомври 2018 г. 

14:30

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

 1. Докладна записка вх. № 391 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
 2. Докладна записка вх. № 157 относно приемане доклад от извършена Междинна оценка на общинския план за развитие на община Каварна за периода 2014-2020г..
 3. Докладна записка вх. № 389 относно отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Каварна.
 4. Докладна записка вх. № 383 относно промяна на имот от публична  в частна общинска собственост.
 5. Докладна записка вх. № 394 относно актуализация  на бюджета на Община Каварна за 2018 година.
 6. Докладна записка вх. № 395 относно ползване на общински дълг чрез банков заем.

 

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

 1. Докладна записка вх. № 391 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
 2. Докладна записка вх. № 392 относно продажба на поземлен имот частна общинска  собственост  - трайно предназначение на територията: земеделска с  начина на трайно ползване „Нива“ в землището на гр. Каварна.
 3. Докладна записка вх. № 157 относно приемане доклад от извършена Междинна оценка на общинския план за развитие на община Каварна за периода 2014-2020г..
 4. Докладна записка вх. № 389 относно отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Каварна.
 5. Докладна записка вх. № 387 относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Каварна.
 6. Докладна записка вх. № 381 относно отдаване под наем на земеделски земи частна общинска собственост на територията на община Каварна.
 7. Докладна записка вх. № 394 относно актуализация  на бюджета на Община Каварна за 2018 година.
 8. Докладна записка вх. № 395 относно ползване на общински дълг чрез банков заем.

 

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

 1. Докладна записка вх. № 391 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
 2. Докладна записка вх. № 157 относно приемане доклад от извършена Междинна оценка на общинския план за развитие на община Каварна за периода 2014-2020г..
 3. Докладна записка вх. № 389 относно отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Каварна.
 4. Докладна записка вх. № 388 относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлен имот в с. Българево,  община Каварна.
 5. Докладна записка вх. № 386 относно изразяване на съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на с. Нейково, в частта за УПИ IX в квартал 16, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1  от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
 6. Докладна записка вх. № 385 относно одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ I ,,за озеленяване и обслужващи обекти“ в квартал 303 и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ I ,,за озеленяване и обслужващи обекти“ в квартал 303 и изработване на план за застрояване на новообразувания УПИ отреден за ,,КПС“.
 7. Докладна записка вх. № 384 относно съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ VI в квартал 212 и изработване на план за застрояване на новообразувания УПИ с отреждане „ за КПС”, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1  от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
 8. Докладна записка вх. № 383 относно промяна на имот от публична  в частна общинска собственост.
 9. Докладна записка вх. № 382 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  находящ се в с. Вранино,  общ. Каварна.
 10. Докладна записка вх. № 380 относно продажба на поземлен имот частна общинска  собственост  в землището на с. Българево, общ. Каварна.
 11. Докладна записка вх. № 394 относно актуализация  на бюджета на Община Каварна за 2018 година.
 12. Докладна записка вх. № 395 относно ползване на общински дълг чрез банков заем.

 

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

 1. Докладна записка вх. № 391 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
 2. Докладна записка вх. № 392 относно продажба на поземлен имот частна общинска  собственост  - трайно предназначение на територията: земеделска с  начина на трайно ползване „Нива“ в землището на гр. Каварна.
 3. Докладна записка вх. № 157 относно приемане доклад от извършена Междинна оценка на общинския план за развитие на община Каварна за периода 2014-2020г..
 4. Докладна записка вх. № 390 относно одобряване на разходите за командировки на Kмета на Община Каварна за периода 01.07.2018 г. – 30.09.2018 г.
 5. Докладна записка вх. № 389 относно отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Каварна.
 6. Докладна записка вх. № 388 относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлен имот в с. Българево,  община Каварна.
 7. Докладна записка вх. № 387 относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Каварна.
 8. Докладна записка вх. № 386 относно изразяване на съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на с. Нейково, в частта за УПИ IX в квартал 16, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1  от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
 9. Докладна записка вх. № 385 относно одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ I ,,за озеленяване и обслужващи обекти“ в квартал 303 и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ I ,,за озеленяване и обслужващи обекти“ в квартал 303 и изработване на план за застрояване на новообразувания УПИ отреден за ,,КПС“.
 10. Докладна записка вх. № 384 относно съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ VI в квартал 212 и изработване на план за застрояване на новообразувания УПИ с отреждане „ за КПС”, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1  от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
 11. Докладна записка вх. № 383 относно промяна на имот от публична  в частна общинска собственост.
 12. Докладна записка вх. № 382 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  находящ се в с. Вранино,  общ. Каварна.
 13. Докладна записка вх. № 381 относно отдаване под наем на земеделски земи частна общинска собственост на територията на община Каварна.
 14. Докладна записка вх. № 380 относно продажба на поземлен имот частна общинска  собственост  в землището на с. Българево, общ. Каварна.
 15. Докладна записка вх. № 394 относно актуализация  на бюджета на Община Каварна за 2018 година.
 16. Докладна записка вх. № 395 относно ползване на общински дълг чрез банков заем.

 

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

 1. Докладна записка вх. № 391 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
 2. Докладна записка вх. № 157 относно приемане доклад от извършена Междинна оценка на общинския план за развитие на община Каварна за периода 2014-2020г..
 3. Докладна записка вх. № 389 относно отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Каварна.
 4. Докладна записка вх. № 394 относно актуализация  на бюджета на Община Каварна за 2018 година.
 5. Докладна записка вх. № 395 относно ползване на общински дълг чрез банков заем.

 

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

 1. Докладна записка вх. № 391 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
 2. Докладна записка вх. № 392 относно продажба на поземлен имот частна общинска  собственост  - трайно предназначение на територията: земеделска с  начина на трайно ползване „Нива“ в землището на гр. Каварна.
 3. Докладна записка вх. № 157 относно приемане доклад от извършена Междинна оценка на общинския план за развитие на община Каварна за периода 2014-2020г..
 4. Докладна записка вх. № 390 относно одобряване на разходите за командировки на Kмета на Община Каварна за периода 01.07.2018 г. – 30.09.2018 г.
 5. Докладна записка вх. № 389 относно отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Каварна.
 6. Докладна записка вх. № 387 относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Каварна.
 7. Докладна записка вх. № 382 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  находящ се в с. Вранино,  общ. Каварна.
 8. Докладна записка вх. № 381 относно отдаване под наем на земеделски земи частна общинска собственост на територията на община Каварна.
 9. Докладна записка вх. № 380 относно продажба на поземлен имот частна общинска  собственост  в землището на с. Българево, общ. Каварна.
 10. Докладна записка вх. № 394 относно актуализация  на бюджета на Община Каварна за 2018 година.
 11. Докладна записка вх. № 395 относно ползване на общински дълг чрез банков заем.