График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец ноември 2018 година

ГРАФИК

за провеждане на заседания  на постоянните комисии към

Общински съвет – Каварна през месец ноември 2018 година

 

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

Сряда, 14 ноември 2018 г. 

13:00

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

Сряда, 14 ноември 2018 г. 

13:30

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

Сряда, 14 ноември 2018 г. 

14:00

Постоянна комисия по законност и установяване на конфликт на интереси

Сряда, 14 ноември 2018 г. 

14:30

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

Сряда, 14 ноември 2018 г. 

15:00

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

Сряда, 14 ноември 2018 г. 

15:30

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

  1. Докладна записка вх. № 423 относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси.
  2. Докладна записка вх. № 418 относно приемане на Правила за провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник.
  3. Докладна записка вх. № 424 относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план  - парцеларен план за обект „Събирателни газопроводи (шлейфи) за експлоатация на сондаж Е-4 и Е-6 Българево до свързването им със съществуващия събирателен газопровод (шлейф) на сондаж Е-2 Българево, чрез събирателен (кранов) възел (колектор)”.

 

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 423 относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси.

2. Докладна записка вх. № 418 относно приемане на Правила за провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник.

 

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 423 относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси.

2. Докладна записка вх. № 418 относно приемане на Правила за провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник.

3. Докладна записка вх. № 422 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

 

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 423 относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси.

2. Докладна записка вх. № 418 относно приемане на Правила за провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник.

3. Докладна записка вх. № 422 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

4. Докладна записка вх. № 424 относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план  - парцеларен план за обект „Събирателни газопроводи (шлейфи) за експлоатация на сондаж Е-4 и Е-6 Българево до свързването им със съществуващия събирателен газопровод (шлейф) на сондаж Е-2 Българево, чрез събирателен (кранов) възел (колектор)”.

5. Докладна записка вх. № 424 относно изразяване на съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта за УПИ V-1539 и УПИ VI-1540 в квартал 7, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

 

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Докладна записка вх. № 423 относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси.

2. Докладна записка вх. № 418 относно приемане на Правила за провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник.

3. Докладна записка вх. № 422 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

4. Докладна записка вх. № 424 относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план  - парцеларен план за обект „Събирателни газопроводи (шлейфи) за експлоатация на сондаж Е-4 и Е-6 Българево до свързването им със съществуващия събирателен газопровод (шлейф) на сондаж Е-2 Българево, чрез събирателен (кранов) възел (колектор)”.

5. Докладна записка вх. № 424 относно изразяване на съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта за УПИ V-1539 и УПИ VI-1540 в квартал 7, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

 

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Докладна записка вх. № 423 относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси.

2. Докладна записка вх. № 418 относно приемане на Правила за провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник.