График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец март 2019 година

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

Четвъртък, 21 март 2019 г.

13:00

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

Четвъртък, 21 март 2019 г.

13:30

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

Четвъртък, 21 март 2019 г.

14:00

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

Четвъртък, 21 март 2019 г.

14:30

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

Четвъртък, 21 март 2019 г.

15:00

Постоянна комисия по законност и установяване на конфликт на интереси

Четвъртък, 21 март 2019 г.

15:30

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

         1. Докладна записка вх. № 129 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за  периода 01.05.2018 г. - 28.02.2019 г.  

2. Докладна записка вх. № 120 относно информация за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Каварна за 2018 г.

3. Докладна записка вх. № 119 относно приемане на  бюджетна прогноза за периода 2020-2022г. на       постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности- I-ви етап.

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Докладна записка вх. № 129 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за  периода 01.05.2018 г. - 28.02.2019 г.  

2. Докладна записка вх. № 119 относно приемане на  бюджетна прогноза за периода 2020-2022г. на       постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности- I-ви етап.

3. Докладна записка вх. № 117 относно удължаване на срока по договор за наем, сключен с община Каварна.

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 129 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за  периода 01.05.2018 г. - 28.02.2019 г.  

2. Докладна записка вх. № 119 относно приемане на  бюджетна прогноза за периода 2020-2022г. на       постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности- I-ви етап.

3. Докладна записка вх. № 117 относно удължаване на срока по договор за наем, сключен с община Каварна.

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 129 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за  периода 01.05.2018 г. - 28.02.2019 г.  

2. Докладна записка вх. № 119 относно приемане на  бюджетна прогноза за периода 2020-2022г. на       постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности- I-ви етап.

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Докладна записка вх. № 129 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за  периода 01.05.2018 г. - 28.02.2019 г.  

2. Докладна записка вх. № 119 относно приемане на  бюджетна прогноза за периода 2020-2022г. на       постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности- I-ви етап.

3. Докладна записка вх. № 109 относно изразяване на съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта за УПИ І и УПИ ХІІ в квартал 329, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1  от Закона за устройство на територията (ЗУТ) .

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 129 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за  периода 01.05.2018 г. - 28.02.2019 г.  

2. Докладна записка вх. № 119 относно приемане на  бюджетна прогноза за периода 2020-2022г. на       постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности- I-ви етап.

3. Докладна записка вх. № 120 относно информация за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Каварна за 2018 г.

4. Докладна записка вх. № 117 относно удължаване на срока по договор за наем, сключен с община Каварна.

5. Докладна записка вх. № 109 относно изразяване на съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта за УПИ І и УПИ ХІІ в квартал 329, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1  от Закона за устройство на територията (ЗУТ).