График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец май 2018 година

 

 

КОМИСИЯ

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

Вторник, 8 май 2018 г. 

14:00

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

Вторник, 8 май 2018 г. 

14:00

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

     Вторник, 8 май 2018 г. 

14:30

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

Сряда, 9 май 2018 г. 

13:00

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

Сряда, 9 май 2018 г. 

13:00

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

Сряда, 9 май 2018 г.   

13:00

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Докладна записка вх. № 157 относно приемане на доклад от извършена Междинна оценка на общинския план за развитие на община Каварна за периода 2014 – 2020 г.

2. Докладна записка вх. № 174 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.11.2017 – 30.04.2018 г.

3. Докладна записка вх. № 175 относно съгласие за изработване на проект за изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна в частта за кв. 102, в обхват УПИ I, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията.

4. Докладна записка вх. № 176 относно кандидатстване на община Каварна по процедури чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение” по подмярка 7.2. – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с проектно предложение с работно наименование „Реконструкция и възстановяване на паркови пространства в землището на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич”.

5. Докладна записка вх. № 179 относно съгласие за изработване на проект за изменение на плана за регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна в частта за кв. 306, в обхват УПИ XIII до УПИ XX, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията.

 

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

1. Докладна записка вх. № 157 относно приемане на доклад от извършена Междинна оценка на общинския план за развитие на община Каварна за периода 2014 – 2020 г.

2. Докладна записка вх. № 174 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.11.2017 – 30.04.2018 г.

3. Докладна записка вх. № 176 относно кандидатстване на община Каварна по процедури чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение” по подмярка 7.2. – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с проектно предложение с работно наименование „Реконструкция и възстановяване на паркови пространства в землището на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич”.

4. Докладна записка вх. № 177 относно кандидатстване на община Каварна по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.002 – училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна  инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по §10 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование” по подмярка 7.2. – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с проектно предложение с работно наименование „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Стефан Караджа”, находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич”.

5. Докладна записка вх. № 178 относно кандидатстване на община Каварна по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 – спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” по подмярка 7.2. – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с проектно предложение с работно наименование „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна”.

 

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Докладна записка вх. № 157 относно приемане на доклад от извършена Междинна оценка на общинския план за развитие на община Каварна за периода 2014 – 2020 г.

2. Докладна записка вх. № 168 относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.

3. Докладна записка вх. № 174 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.11.2017 – 30.04.2018 г.

4. Докладна записка вх. № 175 относно съгласие за изработване на проект за изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна в частта за кв. 102, в обхват УПИ I, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията.

5. Докладна записка вх. № 178 относно кандидатстване на община Каварна по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 – спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” по подмярка 7.2. – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с проектно предложение с работно наименование „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна”.

 

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 157 относно приемане на доклад от извършена Междинна оценка на общинския план за развитие на община Каварна за периода 2014 – 2020 г.

2. Докладна записка вх. № 168 относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.

3. Докладна записка вх. № 171 относно сформиране на работна група за изготвяне проект за Наредба за символите и почетните звания на Община Каварна.

4. Докладна записка вх. № 172 относно приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 г.

5. Докладна записка вх. № 173 относно приемане на Наредба за условията и реда за организиране и финансиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на община Каварна.

6. Докладна записка вх. № 174 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.11.2017 – 30.04.2018 г.

7. Докладна записка вх. № 177 относно кандидатстване на община Каварна по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.002 – училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна  инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по §10 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование” по подмярка 7.2. – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с проектно предложение с работно наименование „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Стефан Караджа”, находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич”.

 

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 157 относно приемане на доклад от извършена Междинна оценка на общинския план за развитие на община Каварна за периода 2014 – 2020 г.

2. Докладна записка вх. № 169 относно годишните финансово-счетоводни отчети на дружествата, в които Община Каварна притежава части от капитала за 2017 година.

3. Докладна записка вх. № 173 относно приемане на Наредба за условията и реда за организиране и финансиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на община Каварна.

4. Докладна записка вх. № 174 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.11.2017 – 30.04.2018 г.

 

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 157 относно приемане на доклад от извършена Междинна оценка на общинския план за развитие на община Каварна за периода 2014 – 2020 г.

2. Докладна записка вх. № 168 относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.

3. Докладна записка вх. № 169 относно годишните финансово-счетоводни отчети на дружествата, в които Община Каварна притежава части от капитала за 2017 година.

4. Докладна записка вх. № 171 относно сформиране на работна група за изготвяне проект за Наредба за символите и почетните звания на Община Каварна.

5. Докладна записка вх. № 172 относно приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 г.

6. Докладна записка вх. № 173 относно приемане на Наредба за условията и реда за организиране и финансиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на община Каварна.

7. Докладна записка вх. № 174 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.11.2017 – 30.04.2018 г.

8. Докладна записка вх. № 175 относно съгласие за изработване на проект за изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна в частта за кв. 102, в обхват УПИ I, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията.

9. Докладна записка вх. № 179 относно съгласие за изработване на проект за изменение на плана за регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна в частта за кв. 306, в обхват УПИ XIII до УПИ XX, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията.