ГРАФИК за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец юни 2018 година

 

 

КОМИСИЯ

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

Понеделник, 18 юни 2018 г. 

13:00

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

Понеделник, 18 юни 2018 г. 

13:30

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

Понеделник, 18 юни 2018 г. 

14:30

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

Вторник, 19 юни 2018 г. 

13:00

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

Вторник, 19 юни 2018 г. 

13:30

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

Вторник, 19 юни 2018 г. 

14:30

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 238 относно отчет за дейността на ОП „Чиракман“ за 2017 година.

2. Докладна записка вх. № 244 относно изискване на информация във връзка с изработване на Общ устройствен план на Община Каварна.

 

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 238 относно отчет за дейността на ОП „Чиракман“ за 2017 година.

2. Докладна записка вх. № 215 относно учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

3. Докладна записка вх. № 216 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър, община Каварна.

4. Докладна записка вх. № 217 относно отдаване под наем на земеделска земя – общинска собственост в землището на с. Войниково, общ. Тервел по реда на чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и определяне начална годишна цена.

5. Докладна записка вх. № 218 относно учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

6. Докладна записка вх. № 219 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, с. Топола, общ. Каварна

7. Докладна записка вх. № 221 относно изменение на ПУП-ПР в гр. Каварна и продажба на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

8. Докладна записка вх. № 230 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Българево, община Каварна.

9. Докладна записка вх. № 231 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

10. Докладна записка вх. № 232 относно продажба на общински жилищен имот – апартамент в АЖБ „Черно море” в гр. Каварна.

11. Докладна записка вх. № 233 относно изменение на ПУП-ПР в гр. Каварна и продажба на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

12. Докладна записка вх. № 234 относно продажба на общински жилищен имот – апартамент в ЖБ „Витоша” в гр. Каварна.

13. Докладна записка вх. № 235 относно отдаване под наем на земеделска земя – общинска собственост в землището на гр. Каварна.

14. Докладна записка вх. № 244 относно изискване на информация във връзка с изработване на Общ устройствен план на Община Каварна.

 

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Докладна записка вх. № 238 относно отчет за дейността на ОП „Чиракман“ за 2017 година.

2. Докладна записка вх. № 229 относно промяна на списъка по Наредбата по чл.45а от ЗОС за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища.

3. Докладна записка вх. № 232 относно продажба на общински жилищен имот – апартамент в АЖБ „Черно море” в гр. Каварна.

4. Докладна записка вх. № 234 относно продажба на общински жилищен имот – апартамент в ЖБ „Витоша” в гр. Каварна.

5. Докладна записка вх. № 244 относно изискване на информация във връзка с изработване на Общ устройствен план на Община Каварна.

 

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

1. Докладна записка вх. № 238 относно отчет за дейността на ОП „Чиракман“ за 2017 година.

2. Докладна записка вх. № 217 относно отдаване под наем на земеделска земя – общинска собственост в землището на с. Войниково, общ. Тервел по реда на чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и определяне начална годишна цена.

3. Докладна записка вх. № 220 относно разделяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Вранино, община Каварна

4. Докладна записка вх. № 228 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

5. Докладна записка вх. № 235 относно отдаване под наем на земеделска земя – общинска собственост в землището на гр. Каварна.

6. Докладна записка вх. № 244 относно изискване на информация във връзка с изработване на Общ устройствен план на Община Каварна.

 

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Докладна записка вх. № 238 относно отчет за дейността на ОП „Чиракман“ за 2017 година.

2. Докладна записка вх. № 215 относно учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

3. Докладна записка вх. № 216 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър, община Каварна

4. Докладна записка вх. № 218 относно учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

5. Докладна записка вх. № 219 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, с. Топола, общ. Каварна

6. Докладна записка вх. № 221 относно изменение на ПУП-ПР в гр. Каварна и продажба на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

7. Докладна записка вх. № 228 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

8. Докладна записка вх. № 230 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Българево, община Каварна.

9. Докладна записка вх. № 231 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

10. Докладна записка вх. № 233 относно изменение на ПУП-ПР в гр. Каварна и продажба на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

11. Докладна записка вх. № 237 относно проект на Наредба за изменение на Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Каварна.

12. Докладна записка вх. № 244 относно изискване на информация във връзка с изработване на Общ устройствен план на Община Каварна.

 

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 238 относно отчет за дейността на ОП „Чиракман“ за 2017 година.

2. Докладна записка вх. № 215 относно учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

3. Докладна записка вх. № 216 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър, община Каварна

4. Докладна записка вх. № 217 относно отдаване под наем на земеделска земя – общинска собственост в землището на с. Войниково, общ. Тервел по реда на чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и определяне начална годишна цена.

5. Докладна записка вх. № 218 относно учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

6. Докладна записка вх. № 219 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, с. Топола, общ. Каварна.

7. Докладна записка вх. № 220 относно разделяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Вранино, община Каварна.

8. Докладна записка вх. № 221 относно изменение на ПУП-ПР в гр. Каварна и продажба на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

9. Докладна записка вх. № 228 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

10. Докладна записка вх. № 229 относно промяна на списъка по Наредбата по чл.45а от ЗОС за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища.

11. Докладна записка вх. № 230 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Българево, община Каварна.

12. Докладна записка вх. № 231 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

13. Докладна записка вх. № 232 относно продажба на общински жилищен имот – апартамент в АЖБ „Черно море” в гр. Каварна.

14. Докладна записка вх. № 233 относно изменение на ПУП-ПР в гр. Каварна и продажба на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

15. Докладна записка вх. № 236 относно допускане поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 458 по Протокол № 34 от заседанието на Общински съвет – Каварна, проведено на 16.05.2018 г.

16. Докладна записка вх. № 234 относно продажба на общински жилищен имот – апартамент в ЖБ „Витоша” в гр. Каварна.

17. Докладна записка вх. № 235 относно отдаване под наем на земеделска земя – общинска собственост в землището на гр. Каварна.

18. Докладна записка вх. № 237 относно проект на Наредба за изменение на Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Каварна.

19. Докладна записка вх. № 244 относно изискване на информация във връзка с изработване на Общ устройствен план на Община Каварна.