График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец февруари 2018 година

 

 

КОМИСИЯ

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

Понеделник, 26 февруари 2018 г.  

13:00

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

Понеделник, 26 февруари 2018 г.

14:00

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

Понеделник, 26 февруари 2018 г.

15:30

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

Вторник, 27 февруари 2018 г. 

13:00

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

Вторник, 27 февруари 2018 г. 

14:30

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

Вторник, 27 февруари 2018 г. 

16:00

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

1. Докладна записка вх. № 30 относно отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Каварна.

2. Докладна записка вх. № 51 относно годишен отчет на кмета за изпълнение на програмата за управление на Община Каварна за 2017 г.

3. Докладна записка вх. № 77 относно информация за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Каварна.

4. Докладна записка вх. № 80 относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на  територията на Община Каварна.

5. Докладна записка вх. № 85 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 година.

6. Докладна записка вх. № 87 относно одобряване на пазарни наемни цени на земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища.

7. Докладна записка вх. № 88 относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: нива в землището на с. Селце, община Каварна.

8. Докладна записка вх. № 93 относно даване на съгласие за одобряване на разходите от бюджета, необходими на Исторически музей – Каварна като собствен принос в проект № 528: „A JOINT OPENED WINDOW TO THE UNIVERSE MYSTERIES”, избран по програмата „Интеррег Румъния – България”.

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Докладна записка вх. № 30 относно отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Каварна.

2. Докладна записка вх. № 51 относно годишен отчет на кмета за изпълнение на програмата за управление на Община Каварна за 2017 г.

3. Докладна записка вх. № 80 относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на  територията на Община Каварна.

4. Докладна записка вх. № 83 относно отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост.

5. Докладна записка вх. № 84 относно одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план – план за изменение и разрешаване изработването на проект за изменение на регулационния план на с. Нейково, общ. Каварна в частта за УПИ X, УПИ IX в кв. 16 и част от улица от о.т. 29 до о.т. 28.

6. Докладна записка вх. № 85 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 година.

7. Докладна записка вх. № 89 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

8. Докладна записка вх. № 90 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище.

9. Докладна записка вх. № 92 относно корегиране на решение № 67.5.6.2003 по Протокол № 5 от 29.07.2003 г. на Общински съвет – Каварна.

 

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 28 относно приемане на Правилник за устройството и дейността на художествена галерия „Христо Градечлиев”.

2. Докладна записка вх. № 30 относно отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Каварна.

3. Докладна записка вх. № 51 относно годишен отчет на кмета за изпълнение на програмата за управление на Община Каварна за 2017 г.

4. Докладна записка вх. № 77 относно информация за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Каварна.

5. Докладна записка вх. № 80 относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на  територията на Община Каварна.

6. Докладна записка вх. № 81 относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2017 г.  

7. Докладна записка вх. № 82 относно промяна на решение № 291 по протокол № 21 от 25 април 2017 г. на Общински съвет – Каварна.

8. Докладна записка вх. № 83 относно отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост.

9. Докладна записка вх. № 84 относно одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план – план за изменение и разрешаване изработването на проект за изменение на регулационния план на с. Нейково, общ. Каварна в частта за УПИ X, УПИ IX в кв. 16 и част от улица от о.т. 29 до о.т. 28.

10. Докладна записка вх. № 85 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 година.

11. Докладна записка вх. № 86 относно удължаване на срока по договор за наем, сключен по реда на чл. 56 от ЗУТ с община  Каварна.

12. Докладна записка вх. № 87 относно одобряване на пазарни наемни цени на земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища.

13. Докладна записка вх. № 88 относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: нива в землището на с. Селце, община  Каварна.

14. Докладна записка вх. № 89 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

15. Докладна записка вх. № 90 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище.

16. Докладна записка вх. № 91 относно отпускане на еднократна финансова помощ на Васил Димитров Манолов от с. Нейково, община Каварна.

17. Докладна записка вх. № 92 относно корегиране на решение № 67.5.6.2003 по Протокол № 5 от 29.07.2003 г. на Общински съвет – Каварна.

18. Докладна записка вх. № 93 относно даване на съгласие за одобряване на разходите от бюджета, необходими на Исторически музей – Каварна като собствен принос в проект № 528: „A JOINT OPENED WINDOW TO THE UNIVERSE MYSTERIES”, избран по програмата „Интеррег Румъния – България”.

19. Докладна записка вх. № 76 относно провеждане на редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич”АД гр. Добрич.

 

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 28 относно приемане на Правилник за устройството и дейността на художествена галерия „Христо Градечлиев”.

2. Докладна записка вх. № 30 относно отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Каварна.

3. Докладна записка вх. № 51 относно годишен отчет на кмета за изпълнение на програмата за управление на Община Каварна за 2017 г.

4. Докладна записка вх. № 74 относно приемане на План за младежта за  2018 година.

5. Докладна записка вх. № 80 относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на  територията на Община Каварна.

6. Докладна записка вх. № 81 относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2017 г.  

 

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 30 относно отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Каварна.

2. Докладна записка вх. № 51 относно годишен отчет на кмета за изпълнение на програмата за управление на Община Каварна за 2017 г.

3. Докладна записка вх. № 80 относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на  територията на Община Каварна.

4. Докладна записка вх. № 82 относно промяна на решение № 291 по протокол № 21 от 25 април 2017 г. на Общински съвет – Каварна.

5. Докладна записка вх. № 86 относно удължаване на срока по договор за наем, сключен по реда на чл. 56 от ЗУТ с община  Каварна.

6. Докладна записка вх. № 87 относно одобряване на пазарни наемни цени на земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища.

7. Докладна записка вх. № 88 относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: нива в землището на с. Селце, община  Каварна.

8. Докладна записка вх. № 89 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

9. Докладна записка вх. № 90 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище.

10. Докладна записка вх. № 91 относно отпускане на еднократна финансова помощ на Васил Димитров Манолов от с. Нейково, община Каварна.

11. Докладна записка вх. № 92 относно корегиране на решение № 67.5.6.2003 по Протокол № 5 от 29.07.2003 г. на Общински съвет – Каварна.

12. Докладна записка вх. № 93 относно даване на съгласие за одобряване на разходите от бюджета, необходими на Исторически музей – Каварна като собствен принос в проект № 528: „A JOINT OPENED WINDOW TO THE UNIVERSE MYSTERIES”, избран по програмата „Интеррег Румъния – България”.

 

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Докладна записка вх. № 30 относно отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Каварна.

2. Докладна записка вх. № 51 относно годишен отчет на кмета за изпълнение на програмата за управление на Община Каварна за 2017 г.

3. Докладна записка вх. № 74 относно приемане на План за младежта за  2018 година.

4. Докладна записка вх. № 80 относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на  територията на Община Каварна.

5. Докладна записка вх. № 81 относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2017 г.  

6. Докладна записка вх. № 91 относно отпускане на еднократна финансова помощ на Васил Димитров Манолов от с. Нейково, община Каварна.