ГРАФИК за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец декември 2017 година

 

 

 

 

КОМИСИЯ

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

      Понеделник, 11 декември 2017 г.   

13:00

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

Понеделник, 11 декември 2017 г.

13:30

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

Понеделник, 11 декември 2017 г.

14:30

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

Понеделник, 11 декември 2017 г.

15:30

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

Вторник, 12 декември 2017 г.

14:00

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

Вторник, 12 декември 2017 г.

14:30

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

1. Докладна записка вх. № 442 относно определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 година.

 

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Докладна записка вх. № 442 относно определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 година.

2. Докладна записка вх. № 459 относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Каварна.

3. Докладна записка вх. № 458 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

4. Докладна записка вх. № 461 относно продажба на поземлен имот – общинска частна собственост, находящ се в с. Могилище, общ. Каварна.

5. Докладна записка вх. № 462 относно продажба на поземлен имот – общинска частна собственост, находящ се в с. Българево, общ. Каварна.

6. Докладна записка вх. № 463 относно безвъзмездно учредяване на право на строеж върху общински имот в гр. Каварна.

7. Докладна записка вх. № 460 относно прекратяване на съсобственост в град Каварна.

8. Докладна записка вх. № 467 относно одобряване на задание за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) и разрешаване изработването на проект за ПУП - ПРЗ в частта за УПИ II и УПИ III в кв. 125 и част от улица от осова точка 259 до осова точка 260 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич.

 

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 442 относно определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 година.

2. Докладна записка вх. № 458 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

3. Докладна записка вх. № 461 относно продажба на поземлен имот – общинска частна собственост, находящ се в с. Могилище, общ. Каварна.

4. Докладна записка вх. № 462 относно продажба на поземлен имот – общинска частна собственост, находящ се в с. Българево, общ. Каварна.

5. Докладна записка вх. № 463 относно безвъзмездно учредяване на право на строеж върху общински имот в гр. Каварна.

6. Докладна записка вх. № 460 относно прекратяване на съсобственост в град Каварна.

7. Докладна записка вх. № 457 относно продажба на движими вещи – общинска собственост.

8. Докладна записка вх. № 466 относно определяне на представител на Община Каварна за участие в комисия за изработване на Областна здравна карта за област Добрич.

9. Докладна записка вх. № 467 относно одобряване на задание за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) и разрешаване изработването на проект за ПУП - ПРЗ в частта за УПИ II и УПИ III в кВ. 125 и част от улица от осова точка 259 до осова точка 260 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич.

 

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 442 относно определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 година.

2. Докладна записка вх. № 457 относно продажба на движими вещи – общинска собственост.

3. Докладна записка вх. № 459 относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Каварна.

4. Докладна записка вх. № 461 относно продажба на поземлен имот – общинска частна собственост, находящ се в с. Могилище, общ. Каварна.

5. Докладна записка вх. № 462 относно продажба на поземлен имот – общинска частна собственост, находящ се в с. Българево, общ. Каварна.

6. Докладна записка вх. № 460 относно прекратяване на съсобственост в град Каварна.

7. Докладна записка вх. № 467 относно одобряване на задание за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) и разрешаване изработването на проект за ПУП - ПРЗ в частта за УПИ II и УПИ III в кВ. 125 и част от улица от осова точка 259 до осова точка 260 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич.

 

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Докладна записка вх. № 442 относно определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 година.

2. Докладна записка вх. № 466 относно определяне на представител на Община Каварна за участие в комисия за изработване на Областна здравна карта за област Добрич.

 

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 442 относно определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 година.

2. Докладна записка вх. № 463 относно безвъзмездно учредяване на право на строеж върху общински имот в гр. Каварна.